TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONVOCA BOLSAS DE FORMACIÓN EN XESTIÓN DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA

22. 02. 11

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución do 3 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral do Tribunal Constitucional, pola que se convocan bolsas de formación en xestión documental e arquivística relacionada cos fondos documentais do Tribunal Constitucional.

A dotación de cada bolsa será de 1.200 euros brutos mensuais, sendo 14.400 euros o importe total do gasto para comprometer, excluída a posible prórroga, imputable á aplicación orzamentaria 487.

O Tribunal Constitucional asegurará a cobertura para as persoas beneficiarias polo tempo de duración da bolsa, nos termos previstos pola lexislación vixente en materia de Seguridade Social.

O prazo de presentación das instancias será dun mes para partir do día seguinte á publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2194.pdf