CONVÓCASE O PROGRAMA FUNDACIÓN ICO- BOLSAS CHINA

22. 01. 24
Outórganse ata 25 bolsas anualmente, conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade.
 
Son requisitos ineludibles para optar a estas bolsas, entre outros, o ter estudos superiores, o dominio do inglés, certo coñecemento de chinés mandarín e o ter unha experiencia profesional previa mínima.
 
A bolsa cobre a matrícula e ensino na universidade de destino durante todo o curso, o aloxamento fose ou dentro do campus, os gastos de traslado e o seguro médico. Tamén inclúe unha cantidade para gastos persoais.
 
Toda a información: