Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Martes, 14 Abril 2020 10:37

PREGUNTAS FRECUESTES PARA TRABALLADORES/AS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

Pedín cita virtual pero tamén enviei a miña solicitude polo sistema que puxeron na internet. A cita previa deume para maio, a pre-solicitude fíxena despois, esperando que fose máis rápido o trámite. Non van resolver ata maio e, entón, cobrarei como pronto en xuño? Terei problemas por solicitar polos dous sitios?

Atenderáselle canto antes, poñéndose en contacto con vostede un xestor, se fixese falta para solicitar algunha información. Non se debe presentar a solicitude máis dunha vez porque iso só serviría para que se colapsase o sistema, xa de seu saturado.

 • Pedira cita previa normal para ir á miña oficina de emprego antes do problema do Coronavirus. Déronme cita para abril. Váleme ese trámite e vanse a poñer en contacto comigo ou teño que volver pedir cita, pero agora polo sistema virtual?

Se xa tiña cita previa asignada non ten que solicitar unha nova agora. Efectivamente, un xestor do SEPE poñerase en contacto con vostede vía telefónica ou ben por correo electrónico, se dispoñemos dese dato nos nosos rexistros.

 • Dinme na miña empresa que, dado que estou nun ERTE polo do Coronavirus non teño que pedir eu a prestación no SEPE, que se ocupan eles. Iso é así, non teño que solicitala eu, só autorizar á miña empresa a que pida a prestación por min?

Efectivamente, será a empresa quen, a través dunha solicitude colectiva, envíenos a información de todos os seus traballadores afectados polo ERTE causado pola crise económica do Covid-19.

 • Debido ás medidas do Goberno do domingo 29 de marzo, a partir do luns 30 non teño que ir traballar. Fálase de permiso retribuído pero teño que solicitar algo #ante o SEPE, inscribirme como demandante ou algún outro trámite?

Nesa situación vostede continuará percibindo o seu salario e, por tanto, non ten que solicitar nada no SEPE nin inscribirse como demandante de emprego. O seu contrato de traballo non se ve alterado por esta medida.

 

ACCESO Á PRESTACIÓN

 • Como consecuencia do COVID-19, estou afectado por un ERTE na miña empresa, na que levaba dous meses traballando. Non traballara anteriormente e, por tanto, non teño cotizacións previas. Tería dereito a acceder á prestación por desemprego?

Si, xa que se recoñece o dereito á protección contributiva por desemprego ás persoas afectadas por estes ERTEs aínda que carezan do período de ocupación cotizada mínimo para iso.

 • Os traballadores temporais afectados por un ERTE como consecuencia do COVID-19 teñen tamén dereito á prestación por desemprego?

Si, terán dereito á prestación contributiva por desemprego todos os traballadores afectados polas medidas extraordinarias que estivesen a traballar antes do día 18 de marzo de 2020, incluídos os temporais.

 • Son traballador afectado por un ERTE como consecuencia do COVID-19 nunha empresa na que traballo a tempo parcial e ademais teño un contrato a tempo completo noutra empresa. Podería cobrar prestación por desemprego polo que deixo de traballar?

Dado que mantén outro traballo a tempo completo dáse unha situación de incompatibilidade que non lle permite acceder ás prestacións por desemprego. Non terá dereito á prestación por desemprego mentres continúe esa situación.

 • Son español, traballei menos dun ano en Finlandia e en España nunca traballei. Despedíronme e volvinme a España. Terei dereito a paro aínda que non teña un ano cotizado ou iso é só para os que traballaron en España?

Vostede non se atopa nalgunha das situacións previstas na Real Decreto Lei 8/2020, polo que non terá dereito á prestación contributiva prevista na devandita norma. Infórmese sobre a posibilidade de acceder á renda activa de inserción en www.sepe.es.

 • Estou contratado a tempo parcial por dúas empresas. Nunha delas estamos en ERTE de suspensión polo COVID-19 desde o 24 de marzo. A outra empresa, que é de traballos de limpeza, non vai suspender a actividade ao considerarse esencial polo que seguirei traballando. Podo cobrar prestación por desemprego polo que deixei de traballar?

Si que pode acceder á prestación por desemprego, pero da cantidade para percibir descontaráselle a parte proporcional á vez que traballa no contrato que mantén.

 • Estou dado de alta como traballador autónomo no RETA e ademais traballo a tempo parcial nunha empresa que me incluíu nun ERTE como consecuencia do COVID-19. Tería dereito a percibir a prestación por desemprego?

O traballo por conta propia é incompatible coas prestacións ou subsidios por desemprego. Se se atopase dado de alta como traballador autónomo na data na que quede afectado pola medida ou na data na que lle nacería o dereito, non tería dereito pois non se atoparía desempregado.

 • Traballo nunha empresa que me incluíu nun ERTE pola crise do coronavirus e ademais no servizo doméstico. Teño dereito a acceder á prestación por desemprego?

Poderá acceder á prestación por desemprego polo contrato afectado pola suspensión ou redución de xornada sempre que o traballo no servizo doméstico sexa a tempo parcial. Nese caso deduciráselle do importe da prestación a parte proporcional ao tempo traballado no contrato de empregados de fogar que mantén.

 • Suspendín unha prestación por desemprego porque empecei a traballar fai tres meses nunha empresa que agora se acolleu a un ERTE de suspensión por causa do Covid-19. Teño que renovar a miña prestación suspendida?

Non ten que renovar a súa prestación, senón que poderá percibir unha nova durante o tempo en que o seu contrato atópese suspendido polo Covid-19, sen consumir a anterior. Se no futuro volvese quedar en desemprego, a fin de determinar o seu dereito, actuarase coma se agora non se lle recoñeceu leste. Poderá renovar a prestación que no seu día suspendeu ou, no seu caso, solicitar unha nova.

 • Suspendín un subsidio fai seis meses porque empecei a traballar por conta allea nunha empresa que agora, por mor de Covid-19, incluíume nun ERTE. Como non teño período suficiente para percibir unha prestación contributiva, tería agora que renovar o mesmo subsidio que tiña suspendido ou iniciarei outro subsidio?

Recoñeceráselle unha prestación contributiva por desemprego, e percibiraa mentres se manteña o seu contrato suspendido ou reducida a súa xornada por esta causa. O subsidio interrompido poderá renovalo cando se volva a atopar en situación legal de desemprego, salvo que entón teña dereito a unha prestación contributiva.

 • Desde fai cinco meses estaba a compatibilizar a RAI cun traballo a tempo parcial nunha empresa que, como consecuencia da crise do coronavirus, incluíume nun ERTE. Teño dereito a cobrar a prestación contributiva?

Si, deixará de cobrar a RAI a tempo parcial e empezará a cobrar a prestación contributiva por desemprego durante o tempo en que se atope afectado pola medida.

 • A miña empresa non fixo un ERTE senón que nos mandou á rúa á metade dos traballadores, polo do compromiso dos 6 meses. Terei dereito a paro se non teño cotizado máis que 8 meses?

A prestación regulada na Real Decreto-Lei 8/2020 é extraordinaria e aplicable só a persoas que vexan suspendido o seu traballo ou reducida a súa xornada por mor dun ERTE derivado do Covid-19. Se vostede non se atopa neste suposto extraordinario deberá cotizar un mínimo de 360 días, nos 6 últimos anos, para acceder a unha prestación contributiva por desemprego. Con todo, é posible que poida acceder a un subsidio por cotizacións insuficientes.

TRABALLADORES FIXOS DESCONTINUOS

 • Teño un contrato fixo descontinuo ou para realizar traballos fixos e xornais que se repiten en datas certas. Ata xuño non se tiña que interromper a miña actividade, pero a empresa comunicoume o pasado 14 de marzo de 2020, a interrupción como consecuencia do impacto do coronavirus. Teño máis de 360 días cotizados. Podo cobrar o paro?

Sí, poderá percibir a prestación contributiva por desemprego, e cando volva atoparse desempregado involuntariamente e solicite a continuación da prestación que se lle recoñeza agora, volveráselle a poñer á cobranza o que se lle pagou, cun máximo de 90 días, coma se non o percibise.

 • Teño un contrato fixo descontinuo e tíñame que incorporar ao traballo o día 25 de marzo de 2020, pero a empresa comunicoume que, debido á crise do coronavirus, de momento non me podo reincorporar. Non teño dereito ao subsidio e o paro acabóuseme o pasado día 20 de febreiro. Podo cobrar un novo paro?

Se ten período cotizado suficiente dentro dos seis anos anteriores que non utilizase para o recoñecemento dun dereito anterior, pode cobrar de novo o paro. Solicite á empresa a emisión dun certificado de empresa no que faga constar a imposibilidade de reincorporación como consecuencia do coronavirus. Cando volva atoparse desempregado involuntariamente, se solicita a continuación da prestación que se lle recoñeza agora, volveráselle a poñer á cobranza o que se lle pagou, cun máximo de 90 días, coma se non o percibise.

 • Teño un contrato fixo descontinuo ou para realizar traballos fixos e xornais que se repiten en datas certas. Tíñame que incorporar ao traballo o día 18 de marzo de 2020, pero a empresa comunicoume que, debido ao coronavirus, de momento non me podo reincorporar. Agora estou a cobrar o paro. Pódoo seguir cobrando? Se se me acaba e aínda non me podo incorporar ao traballo, podo cobrar o subsidio?

Si, pode continuar cobrando o paro. Para iso, solicite á súa empresa un certificado de empresa no que faga constar a imposibilidade de reincorporarse como consecuencia do coronavirus. Se esgotase o paro e continuase por este motivo sen poder incorporarse ao seu posto de traballo, unha vez cumprido o prazo de espera dun mes, poderá obter o subsidio por desemprego, sempre que cumpra todos os requisitos para iso. E, cando volva atoparse desempregado involuntariamente volveráselle a poñer á cobranza o que se lle pague agora, cun máximo de 90 días, coma se non o percibise.

 • Teño un contrato de fixo descontinuo ou para a realización de traballos fixos e xornais que se repiten en datas certas. Estiven de permiso de maternidade e tíñame que incorporar ao traballo o día 25 de marzo de 2020, pero a empresa comunicoume que, debido ao coronavirus, de momento non me podo reincorporar. Podo cobrar o paro?

Se ten algún dereito a protección por desemprego suspendido ou período cotizado ao desemprego suficiente dentro dos seis anos anteriores que non utilizase para o recoñecemento dun dereito anterior, solicite. Debe remitirse ao SEPE o certificado de empresa no que se faga constar a imposibilidade de reincorporación como consecuencia do coronavirus. Cando volva atoparse desempregado involuntariamente, se solicita a continuación da prestación que se lle recoñeza agora, volveráselle a poñer á cobranza o que se lle pagou, cun máximo de 90 días, coma se non o percibise.

COBRANZA

 • Fun incluído nun ERTE de redución de xornada derivado da crise do coronavirus porque a empresa suspendeu toda a súa actividade desde o día 16 de marzo ao haber un contaxiado. Quen me vai a pagar os días desde que deixei de traballar ata que se aprobe o ERTE?

Se a autoridade laboral constata devandito suposto de forza maior, percibirá prestación contributiva por desemprego desde o mesmo día en que deixou de traballar.

 • Como consecuencia da crise do coronavirus fun incluído nun ERTE pola miña empresa. Ata cando cobrarei o paro?

Cobrarao mentres dure a suspensión do contrato de traballo ou a redución temporal da xornada de traballo.

 • Vou ser incluído nun ERTE derivado da crise do coronavirus. Desde que data cobrarei desemprego?

Desde o día seguinte a aquel no que o empresario adoptase a decisión de suspenderlle o contrato ou reducirlle a xornada, se a medida adóptase como consecuencia de causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción. Se a medida adóptase por concorrer forza maior, e así se constatou pola autoridade laboral, cobrará o desemprego desde o día seguinte a aquel no que tivese lugar o feito causante da forza maior.

 • Vou ser incluído nun ERTE por unha empresa na que levo traballando menos de 180 días. Teranse en conta os traballos anteriores para calcular a contía da prestación?

Non, a súa base reguladora será a media das bases do período inferior a 180 días que traballou ao amparo da relación laboral suspendida ou reducida como consecuencia do COVID-19.

 • Mentres cobro a prestación por desemprego por ERTE por crise Covid-19 podería traballar a tempo parcial ou completo noutra empresa? Como afectaría isto á contía que perciba de prestación?

No caso de que empezase a traballar a tempo completo suspenderíase a prestación contributiva por incompatibilidade. Se o traballo que iniciase fose a tempo parcial, tería posibilidade de compatibilizalo, deducindo da contía para percibir a parte proporcional correspondente a este novo traballo.

 • Fun incluído nun ERTE de redución de xornada polo coronavirus o día 20 de marzo, pero comunicáronme agora que desde o luns 30 de marzo suspéndese toda a actividade da miña empresa. Quen me vai a pagar os días que non traballe, o SEPE ou a empresa?

Se polas horas que aínda traballaba concédenlle un permiso retribuído recuperable, será a empresa a responsable de abonarlle o salario correspondente ás mesmas, e vostede terá que recuperar esas horas de traballo antes de finalizar o ano. O SEPE abonaralle as prestacións que corresponden ás horas non traballadas en aplicación da redución de xornada que lle fixeron.