Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Mércores, 25 Marzo 2020 10:16

ACLARACIÓNS SOBRE A PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DO CESE DE ACTIVIDADES DOS/AS AUTÓNOMOS/AS AFECTADOS/AS POLO ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 ( RDL), prevé no seu artigo 17 a prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, coa finalidade de protexer o cesamento temporal ou diminución da actividade provocada por unha situación en todo caso involuntaria.

Esta prestación extraordinaria esténdese a todos/as os/as traballadores/as autónomos/as, xa estean ou non protexidos pola prestación de cesamento de actividade prevista na Lei xeral da Seguridade Social ( LGSS), sempre que cumpran as condicións e requisitos previstos na súa regulación, tratando con iso de amparar a todo o colectivo ante a situación excepcional acordada para a protección de todos os cidadáns.

Con obxecto de evitar as dúbidas que a aplicación do artigo 17 do referido RDL puidese suscitar, a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social ha adoptado o Criterio 5/2020, do 20 de marzo, cuxo tenor é o seguinte:

Un. Ámbito subxectivo de aplicación:
O ámbito subxectivo de aplicación do RDL correspóndese co previsto no artigo 305 da LGSS, causándose dereito a esta prestación extraordinaria, independentemente de que cotizasen ou non pola continxencia de cesamento de actividade.

Dous. Requisitos:
Os requisitos que establece o artigo 17.1 do RDL para acceder ao dereito á prestación extraordinaria por cesamento de actividade que se regula neste artigo, tanto para as persoas traballadoras por conta propia ou autónomos cuxas actividades queden suspendidas, como para os traballadores cuxa facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 % en relación coa media de facturación do semestre anterior, como consecuencia do previsto no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma, son os seguintes:

  • Estar afiliados e en alta, na data da declaración do estado de alarma, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA) ou, no seu caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar ( RETMAR).

No caso de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do previsto no Real Decreto 463/2020, acreditar a redución da súa facturación en, polo menos, un 75 %, en relación coa efectuada no semestre anterior.

  • Acharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social. Con todo, se na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará o pago ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

Estes requisitos precisan delimitar os seguintes extremos:

1. O Real Decreto 463/2020, polo que se declara o estado de alarma, a teor do indicado na súa disposición final terceira, entrou en vigor no momento da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», o 14 de marzo de 2020, polo que é esta data á que se refire o requisito da letra a) do artigo 17.1 do RDL.

Por tanto, a persoa solicitante, a data do 14 de marzo, debería estar afiliado e en alta no RETA ou, no seu caso, no RETMAR.

2. A redución da facturación no mes natural anterior á solicitude ha de ser de polo menos o 75 %, a teor do indicado no artigo 17.1, en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma, que deberá acreditarse nos termos establecidos no apartado tres.

Cando o/a traballador/a autónomo non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a valoración levará a cabo tendo en cuenta o período de actividade.

3. O prazo para solicitar a prestación é de 1 mes desde a entrada en vigor; por tanto, finaliza o 14 de abril, sen prexuízo de que se se acordase a prórroga do estado de alarma polo Goberno poidan modificarse as medidas adoptadas, de conformidade co previsto na disposición final décima do RDL, que establece que «as medidas previstas no presente real decreto-lei manterán a súa vixencia durante o prazo dun mes desde a súa entrada en vigor, sen prexuízo de que, previa avaliación da situación, póidase prorrogar a súa duración polo Goberno mediante real decreto-lei».

Tres. Documentación:
A acreditación da redución da facturación realizarase mediante a achega da información contable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; ou do libro de compras e gastos.

Aqueles/as traballadores/as autónomos/as que non estean obrigados/as a levar os libros que acreditan o volume de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75% esixida por calquera medio de proba admitido en dereito.

Toda solicitude deberá ir acompañada dunha declaración xurada na que se faga constar que cumpren todos os requisitos esixidos para causar dereito a esta prestación.

Catro. Contía da prestación:
Cando se trate de persoas traballadoras autónomas que teñan a carencia para causar dereito á prestación por cesamento de actividade prevista na LGSS, a contía da prestación determinarase aplicando o 70 % á base reguladora, calculada de conformidade co previsto no artigo 339 da LGSS.

Cando non se acredite o período mínimo de cotización para ter dereito á prestación, a contía da prestación será equivalente ao 70 % da base mínima de cotización da actividade desempeñada polo traballador autónomo no RETA ou, no seu caso, no RETMAR.

Independentemente de que o/a traballador/a autónomo/a reúna ou non o período mínimo de cotización, o importe da prestación estará sempre suxeita aos límites do artigo 339.2 da LGSS.

Cinco. Alta e cotización:
Durante o período de percepción da prestación extraordinaria por cesamento de actividade o/a traballador/a autónomo/a que suspenda a actividade non estará obrigado a tramitar a baixa. Se a causa do dereito á prestación é a redución da facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación nun 75 % en relación coa efectuada no semestre anterior, deberá permanecer, en todo caso, de alta no correspondente réxime de Seguridade Social.

Durante o período de percepción desta prestación non existirá obrigación de cotizar.

Respecto das cotas xa ingresadas e que se poidan ingresar, incluídos, no seu caso, unicamente as recargas, intereses de demora e costas que se satisfixeron ou se poidan realizar, e superpóñanse con algún dos días do período durante o que se teñen dereito á prestación de carácter excepcional, serán devoltas a pedimento dos interesados. A súa solicitude deberá formularse xunto coa solicitude da prestación excepcional, debendo acompañarse para ese efecto os documentos acreditativos do seu pago e sen que poida xa solicitarse unha vez expirado o prazo. Se o que tivese dereito á devolución fose debedor da Seguridade Social por cotas correspondentes a outros períodos ou por outros recursos do sistema, o crédito pola devolución será aplicado ao pago das débedas pendentes con aquela na forma que legalmente proceda.

Transcorrido os efectos temporais destas medidas, volverían ser de aplicación os beneficios na cotización que no seu caso viñesen gozando con anterioridade á concesión desta prestación.

Seis. Duración:
A prestación extraordinaria por cesamento de actividade terá unha duración de 1 mes, ampliándose, no seu caso, ata o último día do mes no que finalice o estado de alarma, no caso de que este prorróguese e teña unha duración superior ao mes, sempre que continúen os requisitos esixidos para a súa concesión.

Sete. Beneficios da súa concesión:
A concesión desta prestación non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

O tempo durante o que se perciba a prestación extraordinaria por cesamento de actividade entenderase como cotizado tanto por continxencias comúns como por continxencias profesionais, así como por cesamento de actividade para quen viñese facéndoo ao tempo de solicitar a prestación.

Oito. Incompatibilidades:
Non causarán dereito a esta prestación os traballadores autónomos que viñesen percibindo unha prestación ou teñan dereito a outra prestación do Sistema de Seguridade Social, tanto se a percibe coma se non.

Nove. Concorrencia cos expedientes de suspensión de contratos e redución de xornada por casusa de vinculada ao COVID-19:
Cando concorra a tramitación do procedemento ao que se refire este Criterio cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada vinculada ao COVID-19, o traballador autónomo no momento de presentar a solicitude da prestación excepcional deberá achegar copia do inicio das actuacións dirixidas á súa tramitación.