Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Mércores, 18 Marzo 2020 11:17

MEDIDAS PARA TODAS AS PERSOAS AFECTADAS POR UN ERTE

Artigo 25. Medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego en aplicación dos procedementos referidos nos artigos 22 e 23.

1. Nos supostos en que a empresa decida a suspensión de contratos ou a redución temporal da xornada de traballo polas causas previstas no artigo 47 do  texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, con base nas circunstancias extraordinarias reguladas neste real decreto-lei, o Servizo Público de Emprego Estatal e, no seu caso, o Instituto Social da Mariña, adoptarán as seguintes medidas:

a) O recoñecemento do dereito á prestación contributiva por desemprego, regulada no título III do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, ás persoas traballadoras afectadas, aínda que carezan do período de ocupación cotizada mínimo necesario para iso.

b) Non computar o tempo en que se perciba a prestación por desemprego de nivel contributivo que traia a súa causa inmediata das citadas circunstancias extraordinarias, para os efectos de consumir os períodos máximos de percepción establecidos.

2. Poderán acollerse ás medidas reguladas no apartado anterior, ademais das persoas traballadoras incluídas no artigo 264 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aquelas que teñan a condición de socias traballadoras de sociedades laborais e de cooperativas de traballo asociado que teñan previsto cotizar pola continxencia de desemprego.

En todos os casos requirirase que o inicio da relación laboral ou societaria fose anterior á data de entrada en vigor deste real decreto-lei.

3. As medidas previstas no apartado 1 serán aplicables ás persoas traballadoras afectadas tanto se no momento da adopción da decisión empresarial
tivesen suspendido un dereito anterior a prestación ou subsidio por desemprego coma se carecesen do período mínimo de ocupación cotizada para causar dereito a prestación contributiva, ou non percibisen prestación por desemprego precedente.

En todo caso, recoñecerase un novo dereito á prestación contributiva por desemprego, coas seguintes especialidades respecto a a contía e duración:

a) A base reguladora da prestación será a resultante de computar a media das bases dos últimos 180 días cotizados ou, na súa falta, do período de tempo inferior, inmediatamente anterior á situación legal de desemprego, traballados ao amparo da relación laboral afectada polas circunstancias extraordinarias que orixinaron directamente a suspensión do contrato ou a redución da xornada de traballo.

b) A duración da prestación estenderase ata a finalización do período de suspensión do contrato de traballo ou de redución temporal da xornada de traballo das que trae causa.

4. A iniciación, instrución e resolución do procedemento de recoñecemento do dereito á prestación por desemprego axustarase ao disposto na normativa legal e regulamentaria para os supostos de suspensión temporal do contrato ou de redución temporal da xornada derivados de causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou de forza maior.

5. No caso das persoas socias traballadoras de cooperativas ás que se refire o apartado 2, a acreditación das situacións legais de desemprego esixirá que as causas que orixinaron a suspensión ou redución temporal da xornada fosen debidamente constatadas pola autoridade laboral competente de acordo co procedemento regulado no Real Decreto 42/1996, do 19 de xaneiro, polo que se amplía a protección por desemprego aos socios traballadores de Cooperativas de Traballo Asociado.

6. As prestacións por desemprego percibidas polos traballadores fixos descontinuos e por aqueles que realizan traballos fixos e xornais que se repiten en datas certas, que visen suspendidos os seus contratos de traballo como consecuencia do impacto do COVID-19 durante períodos que, en caso de non concorrer dita circunstancia extraordinaria, fosen de actividade, poderán volver percibirse, cun límite máximo de 90 días, cando volvan atoparse en situación legal de desemprego. Para determinar o período que, de non concorrer esta circunstancia, fose de actividade
laboral, estarase ao efectivamente traballado polo traballador durante o ano natural anterior en base ao mesmo contrato de traballo. En caso de ser o primeiro ano, estarase aos períodos de actividade doutros traballadores comparables na empresa. Esta medida aplicarase ao mesmo dereito consumido, e recoñecerase de oficio pola Entidade Xestora cando o interesado solicite a súa continuación.

SOLICITUDE PRESTACIÓN A TRAVÉS DA SEDE ELECTRÓNICA

TELÉFONO DE ATENCIÓN Á CIDADANÍA: 901 119 999