Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Mércores, 18 Marzo 2020 10:40

AXUDAS AOS AUTÓNOMOS DERIVADAS DA CRISE DO CORONAVIRUS

Real Decreto - lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxetnes extraordinarias para facer fornte ao impacto económico e social do COVID-19.

Artigo 17. Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

1. Con carácter excepcional e vixencia limitada a un mes, a partir da entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, ou ata o último día do mes en que finalice devandito estado de alarma, de prolongarse este durante máis dun mes, os traballadores por conta propia ou autónomos, cuxas actividades queden suspendidas, en virtude do previsto no mencionado Real Decreto, ou, noutro caso, cando a súa facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación coa media de facturación do semestre anterior, terán dereito á prestación extraordinaria por cesamento de actividade que se regula neste artigo, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

a) Estar afiliados e en alta, na data da declaración do estado de alarma, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

b) No caso de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do previsto no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, acreditar a redución da súa facturación en, polo menos, un 75 por cento, en relación coa efectuada no semestre anterior.

c) Acharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social. Con todo, se na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará o pago ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

2. A contía da prestación regulada neste artigo determinarase aplicando o 70 por cento á base reguladora, calculada de conformidade co previsto no artigo 339 da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobada mediante Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro. Cando non se acredite o período mínimo de cotización para ter dereito á prestación, a contía da prestación será equivalente ao 70 por cento da base mínima de cotización no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

3. A prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada neste artigo terá unha duración dun mes, ampliándose, no seu caso, ata o último día do mes no que finalice o estado de alarma, no caso de que este prorróguese e teña unha duración superior ao mes. O tempo da súa percepción entenderase como cotizado e non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

4. A percepción será incompatible con calquera outra prestación do sistema de Seguridade Social.

5. Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encuadramiento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnan os requisitos establecidos neste artigo.

6. A xestión desta prestación corresponderá ás entidades ás que se refire o artigo 346 do Texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. SERVIZOS PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

ACCESO AO SEPE

REAL DECRETO-LEI