Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Mércores, 18 Marzo 2020 08:31

CÓMO PEDIR A BAIXA SE ESTOU EN CUARENTENA E A QUÉ PRESTACIÓNS TEÑO DEREITO?

Estou enferma debido ao coronavirus, como pido a baixa?

Para conter a expansión do virus, as autoridades sanitarias recomendan ás persoas con síntomas leves que non acudan aos centros sanitarios e informen telefonicamente do seu estado. Desde a Seguridade Social explican que se segue necesitando "parte de baixa para a Incapacidade Temporal".

O procedemento para que o servizo de saúde emita a baixa é o que segue, explica a Seguridade Social: 

1.- CHAMAR AO TELÉFONO DO CENTRO DE SAÚDE QUE FIGURE NA TARXETA SANITARIA

2.- SERÁ ATENDIDO POR UN SANITARIO QUE LLE PASARÁ A INFORMACIÓN AO SEU MÉDICO DE CABECEIRA

3.- O SEU MÉDICO DE CABECEIRA CHAMARAO E FARALLE A VALORACIÓN EN FUNCIÓN DO CAL EMITIRÁ A BAIXA LABORAL OU NON

4.- O PARTE DE BAIXA PODERÁ SER EMITIDO POR CORREO ELECTRÓNICO OU ACUDINDO AO CENTRO DE SAÚDE. AS BAIXAS QUE ESTÁN EMITINDO OS MÉDICOS SON POR REGRA XERAL DE 14 DÍAS.

Puntos crave no referente á baixa do traballador e os seus trámites, motivada por illamento ou contaxio provocados por Covid-19:

 • Períodos de illamento ou contaxio

Os períodos de illamento ou contaxio dos traballadores, provocados por Covid-19, aínda que sexan procesos de Continxencia Común, considéranse como situación asimilada ao Accidente de Traballo, exclusivamente para os efectos de prestación económica por incapacidade temporal, polo que os traballadores cobran desde o primeiro día da baixa, estando a cargo do empresario o pago do salario íntegro correspondente ao día de @dicha baixa.

 • Carencia

Non se esixe carencia. A data do feito causante será a data en que se acorde o illamento ou enfermidade do traballador, sen prexuízo de que o parte de baixa emítase con posterioridade a esa data.

 • Partes

Os partes de baixa e alta motivadas por coronavirus, tanto por illamento como por enfermidade, emíteos unicamente o Servizo Público de Saúde ( SPS). A asistencia e control sanitarios realízanse a través do Sistema Público de Saúde (Centros de Atención Primaria ou hospitais). A duración estimada fíxase entre 5 e 30 días naturais e virá determinada polo parte de baixa e a correspondente alta.

 • Partes anteriores á Real Decreto-lei 6/2020

Os partes emitidos con anterioridade á entrada en vigor da Real Decreto-lei 6/2020 serán reconvertidos de oficio polo INSS á continxencia de accidente de traballo, a condición de que o parte de baixa correspóndase cun diagnóstico relacionado co COVID-19.

 • Constancia da empresa

Cando o traballador notifica o illamento sen que a empresa teña constancia inicial da existencia dun parte de baixa, esta pódese poñer en contacto coa Inspección Médica do SPS para que esta emita, no seu caso, devandito parte.

 • Tramitación baixa

A baixa tramítasepolo sistema RED como Continxencia Común e non precisa tramitar Parte de Accidente de Traballo por Delta.

 • Ámbito de cotización

No ámbito de cotización realizarase como incapacidade temporal derivada de continxencias profesionais. Identifícase, por tanto, coa PEC 23 “ IT pago delegado AT e EP” e aplícase ao concepto económico 663 “Compensación IT por AT e EP”. No IDC do traballador indícase como pago delegado por Accidente de Traballo.

 • IDC do traballador

No IDC do traballador indícase como pago delegado por Accidente de Traballo, quedando aberto o tramo pola devandita continxencia para realizar o correspondente pago delegado.

 • Convivencia

Cando un traballador convive cun caso confirmado ten rango de contacto estreito e, por tanto, debe comunicalo polas canles estipuladas polo Ministerio de Sanidade. As autoridades sanitarias farán unha valoración individualizada, incluíndo medidas como o cesamento temporal da actividade laboral do traballador e a aplicación de corentena.

 • Permiso coidado de maiores con risco e menores

No momento actual e mentres non haxa novidades lexislativas respecto diso, nos casos en que o traballador requira un permiso para coidado de maiores con risco e de menores, a empresa, a opción e decisión propia, poderá outorgar un permiso retribuído ao seu empregado.

 • Prestación do Risco durante o Embarazo e a Lactación

Dada a situación de excepción na que nos atopamos e, aínda que os servizos sanitarios públicos habilitaron medios para facilitar ás traballadoras os correspondentes informes médicos, partes de alta, baixa e confirmación segundo a prestación que proceda, en caso de atoparnos con algunha traballadora que non poida achegar o correspondente informe emitido polo Servizo Público de Saúde, aceptarase “provisionalmente” informe emitido por un médico privado se dispón do mesmo ou asumiremos a semana de xestación que informe a propia traballadora no formulario, a expensas de que con posterioridade, unha vez finalizada a situación de excepcionalidade, deba presentarnos o correspondente informe médico emitido polo Servizo Público de Saúde.

Este certificado queda vinculado á vixencia da Real Decreto-lei 463/2020 polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, polo que #ante a imposibilidade de cumprir co establecido no artigo 39.1 do RD 295/2009 (artigo 47.1 para RETA), certifícase provisionalmente o risco laboral durante a situación de embarazo, debendo presentar o correspondente informe emitido polo facultativo do Servizo Púbico de Saúde tan pronto se resolva a actual situación de excepción. Esta entidade resérvase o dereito de reclamar a prestación #ante o incumprimento do mesmo por parte da traballadora solicitante”.

Se estou de baixa por contaxio ou por estar corentena preventiva debido ao virus, que prestación recibirei por eses días en lugar do salario?

O Goberno aprobou que as ausencias ao traballo por enfermidade ou corentena preventiva en relación co coronavirus considéranse baixas asimiladas á de accidente de traballo. De maneira xeral, o empregado percibe o 75% da súa base reguladora desde o primeiro día que segue á baixa laboral, que paga a Seguridade Social.

En moitos convenios colectivos, a empresa complementa ese 75% e aumenta a cantidade que perciben os empregados durante a baixa por motivos laborais. É o caso da Administración Pública, cuxos empregados recibirán o 100% das retribucións.