Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Xoves, 07 Febreiro 2019 09:22

POLÍTICAS E RECURSOS PARA A MELLORA DA EMPREGABILIDADE DE COLECTIVOS DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE

POLÍTICAS E RECURSOS DE INCLUSIÓN SOCIAL

Os Servizos Sociais en España veñen regulados na Constitución Española, nos seus artigos 41, 139.1 e 149.1.1, onde se garante un "réxime público de Seguridade Social para todos os cidadáns e cidadás e a asistencia e prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade"; así como “os mesmos dereitos e obrigacións en calquera parte do territorio do Estado" e a "igualdade de todos os españois e españolas no exercicio dos dereitos e no cumprimento dos deberes constitucionais".

Ademais, atribúese a competencia exclusiva nesta materia, a través do Art. 148.1.20, ás Comunidades Autónomas, o que supuxo o desenvolvemento e implantación dos Servizos Sociais en todo o territorio do Estado xunto á disposición da Lei 7/85 do 2 de Abril, reguladora das Bases de Réxime Local, que establece no seu Artigo 25.2.e. que “o municipio exercerá, en todo caso, competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, en materia de avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social.”.

Xunto cos Servizos Sociais, as Organizacións Non Gobernamentais (ONG), xogan un papel moi importante no deseño e execución de intervencións a favor da inclusión social, cunha acción directa e eficaz, baseada no coñecemento da realidade dos colectivos cos que traballan. Para levar a cabo os seus obxectivos, contan co apoio e soporte de todas as Administracións Públicas. Por outra banda, desde a Administración Xeral do Estado promóvese a súa participación na elaboración das políticas sociais a través, principalmente, do Consello Estatal de Organizacións non Gobernamentais de Acción Social.

POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL

PROGRAMAS EUROPEOS

A loita contra a pobreza e a exclusión social constitúe un dos obxectivos específicos da Unión e dos Estados membros en materia de política social. Así, o artigo 19 do Tratado Fundacional da Unión Europea faculta á Unión para actuar na loita contra a discriminación facilitando protección xurídica ás posibles vítimas e establecendo incentivos.

Programa da Unión Europea para o Emprego e a Innovación Social (2014-2020)

En outubro de 2011, a Comisión, dentro da política rexional en materia de emprego e asuntos sociais para o período 2014-2020, propuxo o Programa de Cambio Social e Innovación Social. Este programa agrupaba tres dos Programas existentes nese momento: o Progress (emprego e solidariedade social), EURES (servizos europeos de emprego) e o Instrumento Europeo de Micro financiamento Progress. A combinación destes tres instrumentos supón incrementar a súa efectividade e permite á Comisión mellorar a coherencia das políticas en todos os ámbitos. Adicionalmente reforza o papel que as políticas sociais e de emprego na consecución dos obxectivos recolleitos na Estratexia Europa 2020, especialmente, na loita contra a pobreza e a exclusión social.

Finalmente, en 2013 o Parlamento e o Consello alcanzaron un acordo político e adoptouse o Programa da Unión Europea para o Emprego e a Innovación Social ( EaSI) (2014-2020).

EaSI reúne, como comentamos, tres programas comunitarios xestionados por separado entre 2007 e 2013:

 • PROGRESS: Programa para o Emprego e a Solidariedade Social, que apoia o desenvolvemento e a coordinación da política da UE para o emprego, a inclusión social, a protección social, as condicións de traballo, a non discriminación e a igualdade de xénero.
 • EURES: Servizos Europeos de Emprego, unha rede de cooperación entre a Comisión Europea e os servizos públicos de emprego dos Estados membros que fomenta a mobilidade dos traballadores.
 • MICROFINANCIACIÓN E EMPRENDEMENTO SOCIAL: Cuxo obxectivo é aumentar a dispoñibilidade de microcréditos a persoas físicas para a creación ou o desenvolvemento dunha pequena empresa.

A partir de xaneiro de 2014, estes programas articúlanse a través dos tres eixos do EaSI, tal e como se indicou anteriormente, co fin de aproveitar os bos resultados obtidos e lograr obxectivos comúns para as políticas da UE sobre o emprego e as políticas sociais. Tamén se busca a mellora da coordinación entre programas, unha maior coherencia das políticas, así como unha maior eficiencia no seu desenvolvemento.

EaSI, ademais, coordínase co Fondo Social Europeo ( FSE) e o Fondo Europeo de Adaptación á Globalización ( FEAG), dirixido a financiar programas da UE destinados a promover o emprego, a protección social e a inclusión social, así como as condicións de traballo para o período 2014-220.

En canto aos obxectivos deste programa pódense destacar os seguintes:

 • Favorecer a implicación dos obxectivos da UE e a coordinación da acción, a nivel comunitario e nacional en materia de emprego, asuntos sociais e inclusión.
 • Apoiar o desenvolvemento de sistemas de protección social adecuados e as políticas do mercado de traballo mediante a promoción da boa gobernanza, a aprendizaxe mutua e a innovación social.
 • Modernizar a lexislación da UE e garantir a aplicación efectiva da lexislación da UE.
 • Promover a mobilidade xeográfica e aumentar as oportunidades de emprego mediante o desenvolvemento dun mercado de traballo aberto.
 • Aumentar a dispoñibilidade e accesibilidade da microfinanciación para os grupos vulnerables e as microempresas , e aumentar o acceso ao financiamento para as empresas sociais.

A continuación, recóllense os programas operativos de ámbito estatal que se puxeron en marcha en España no período de programación 2014-2020, dentro do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas e do Fondo Social Europeo:

PROGRAMA OPERATIVO DO FONDO DE AXUDA EUROPOEA PARA AS PERSOAS MÁIS DESFAVORECIDAS (FEAD)

O 11 de marzo de 2014 a Unión Europea, a través do Regulamento (UE) Nº 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, aprobou o Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (2014-2020). Este Fondo, que se constitúe como o instrumento financeiro deseñado para paliar as formas máis graves de pobreza (privación alimentaria e material).

Este fondo complementa ao FSE e aos Fondos Estruturais, contribuíndo a lograr o obxectivo específico de paliar as peores formas de pobreza, fornecendo axuda non financeira ás persoas máis desfavorecidas en forma de alimentos e/ou asistencia material básica e de actividades de inclusión social dirixidas á súa integración s das persoas máis desfavorecidas, incluíndo de maneira especial dirixidas ás persoas novas desfavorecidas.

No caso de España, o Programa Operativo do Fondo Europeo de Axuda aos máis desfavorecidos ( FEAD) foi aprobado o 17 de decembro de 2014 e continua co realizado no Programa Europeo de Distribución de Comida para as persoas máis desfavorecidas ( MDP) xunto á posta en marcha de axudas complementarias para mellorar a integración sociolaboral das persoas máis desfavorecidas.

PROGRAMA OPERATIVO DO FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020

O Fondo Social Europeo é o instrumento financeiro básico do modelo social europeo e está previsto xa nos Arts. 3 e 146 do Tratado de Roma, e presente no Título XI do Tratado de Lisboa. O FSE creouse en 1960 e o seu obxectivo é: “apoiar as medidas de prevención e loita contra o desemprego, desenvolver os recursos humanos e impulsar a integración social no mercado laboral con obxecto de fomentar un elevado nivel de emprego, a igualdade entre homes e mulleres, un desenvolvemento sustentable e a cohesión económica e social.” O FSE foi adaptando a súa estrutura e obxectivos á evolución da Comunidade Europea, como mostra a súa integración cos Fondos Estruturais tras a profunda reforma proposta pola Acta Única Europea (1987).

De conformidade co Regulamento nº 1304/2013, o FSE ten por obxecto mellorar as oportunidades de emprego, reforzar a inclusión social, loitar contra a pobreza, promover a educación, a adquisición de capacidades e a aprendizaxe permanente e levar a cabo políticas de inclusión activas, sustentables e exhaustivas.

De acordo coas súas prioridades, o FSE trata de:

 • Promover uns niveis elevados de emprego e de calidade do emprego, mellorar o acceso ao mercado laboral, fomentar a mobilidade xeográfica e profesional dos traballadores e facilitar a súa adaptación ao cambio industrial;
 • Propiciar un elevado nivel de educación e formación para todos e apoiar a transición da educación ao emprego entre os mozos;
 • Loitar contra a pobreza, auspiciar a inclusión social e fomentar a igualdade de xénero, a non discriminación e a igualdade de oportunidades.

No período 2014-2020 reforzouse a importancia do FSE cunha asignación global de 74 000 millóns de euros e centrarase nos seguintes obxectivos temáticos:

 • promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral;
 • promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación;
 • investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente;
 • mellorar a capacidade institucional das autoridades e as partes interesadas e a eficiencia da administración pública.

Así, o papel principal do FSE pasou da axuda ás traballadoras e os traballadores para adaptarse aos cambios do mercado laboral e á súa reestruturación, ao financiamento de proxectos concretos que axudan a persoas con dificultades a reintegrarse no mercado laboral. De forma parecida, a axuda que se brindaba con anterioridade ás persoas foi substituíndose cada vez máis polo apoio á adaptación dos sistemas de educación e formación ás necesidades cambiantes do mercado laboral.

Fonte: FONDO SOCIAL EUROPEO

A execución do Fondo Social Europeo en España para o período 2014- 2020 está relacionada co establecido no Plan Nacional de Reformas e coa Estratexia Europea 2020 na consecución de:

 • Obxectivos en materia de emprego, educación e redución da pobreza.
 • Dar resposta aos principais desafíos dos próximos anos: globalización, cambio demográfico, cambio climático e aprovisionamento enerxético.

Os principais indicadores a conseguir son os seguintes:

 • Unha taxa de emprego do 74% para o conxunto da poboación de 20 a 64 anos (un 68,5% no caso da poboación feminina). No momento actual a taxa de emprego española ascende ao 58,2% (Fonte: Eurostat 2013).
 • Unha taxa de abandono escolar inferior ao 15%. No momento actual a taxa de abandono escolar en España ascende 23,5% (Fonte: Eurostat 2013).
 • Un 44% da poboación entre 30 e 34 anos con estudos superiores terminados. Actualmente a porcentaxe de poboación entre 30 e 34 anos con estudos superiores terminados ascende ao 40,7% (Fonte: Eurostat 2013)
 • Unha redución de 1,5 millóns no número persoas en risco de pobreza ou exclusión social

Para a consecución dos obxectivos marcados na programación do FSE para España componse dos seguintes Programas Operativos:

 1. Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación
 2. Programa Operativo de Inclusión Social e da Economía Social
 3. Programa Operativo de Emprego Xuvenil vinculado ao desenvolvemento da “Iniciativa de Emprego Xuvenil”.

Os tres Programas Operativos obedecen á necesidade de garantir unha actuación uniforme e homoxénea no ámbito estatal, sen prexuízo da obrigada adaptación ás peculiaridades das comunidades autónomas, co obxecto de permitir un mellor equilibrio territorial, así como a cohesión social, pretendendo garantir os obxectivos de enfoque temático, así como a complementariedade cos programas operativos rexionais.

En canto á metodoloxía de traballo, continúase cunha estratexia dual, que combine a aplicación transversal destes principios coa execución de accións específicas.

Por último, hai que facer referencia á Rede de Inclusión Social ( RIS) 2017-2020. Trátase dun é un espazo de intercambio e de diálogo financiado e promovido polo Fondo Social Europeo co fin de mellorar as políticas e a práctica para a inclusión social.

A RISS está composta por representantes dos servizos sociais e dos servizos de emprego das CCAA. Tamén forman parte desta rede as entidades sociais sen ánimo de lucro que participan na implementación do Programa Operativo de Inclusión Social e para o fomento da Economía Social ( POISES), do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación ( POEFE) e do Programa Operativo de Emprego Xuvenil ( POEJ). Finalmente, tamén son membros da RIS as organizacións sindicais e empresariais máis representativas (CCOO, UXT, CEOE e CEPYME).

PROGRAMAS DE ÁMBITO ESTATAL

Os seguintes programas van encamiñados á plena integración de mulleres en situación de risco, formando parte da devandita integración, non só a súa incorporación ao mercado laboral, como obxectivo en si mesmo, senón como parte dun proceso de crecemento persoal e social que está baseado no  empoderamiento e que ten como finalidade a súa participación plena na sociedade.

PROGRAMA EMPRESAS "POR UNHA SOCIEDADE LIBRE DE VIOLENCIA DE XÉNERO"

O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, en colaboración coa Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, a través da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade promove a iniciativa “Empresas por unha sociedade libre de violencia de xénero”, esta iniciativa concrétase na firma de convenios de colaboración con empresas de ámbito nacional e en distintos sectores de actividade para promover a sensibilización en materia de violencia de xénero e para fomentar a integración social e laboral das mulleres vítimas e, cando a situación así o requira, facilitar a súa mobilidade xeográfica.

As empresas adquiren o compromiso de desenvolver actuacións en materia de sensibilización e/ou de inserción social e laboral. Das 88 empresas adheridas a esta iniciativa, son xa 45 as empresas que ademais de realizar accións de sensibilización adquiriron o compromiso de desenvolver actuacións en materia de inserción social e laboral.

A integración social e laboral das mulleres que sofren violencia de xénero é a mellor forma para garantir a súa independencia económica e desempeña un papel esencial no proceso de recuperación pois lles permite reiniciar unha nova vida afastada da situación de malos tratos; é labor das Administracións Públicas e do sector empresarial, conscientes desta realidade, facilitar o seu acceso ao emprego.

Entre as entidades que participan no programa cóntase con Cruz Vermella Española e Fundación Integra, que desenvolven actuacións de intermediación laboral entre as empresas e as mulleres vítimas da violencia de xénero e, ademais, deseñan un itinerario personalizado de inserción para cada unha delas en función das súas necesidades, de modo que poidan acceder ao posto de traballo ofertado pola empresa nas mellores condicións para desempeñalo eficazmente.

PROGRAMA SARA: MOTIVACIÓN E ACOMPAÑAMENTO DE MULLERES INMIGRANTES PARA A SÚA PARTICIPACIÓN SOCIAL E LABORAL

O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades tamén leva a cabo o programa SARA cuxo obxectivo fundamental é mellorar a calidade de vida de grupos de mulleres en situación de especial vulnerabilidade, mediante unha mellor capacitación para a participación social e, en particular, para o emprego.

O Programa está dirixido a mulleres inmigrantes, mulleres xitanas e mulleres maiores de 45 anos e xitanas todas elas vítimas de barreiras sociais e culturais que obstaculizan a súa integración sociolaboral.

Este programa parte do desenvolvemento dunha formación con perspectiva de xénero e interculturalidad, adaptada ás necesidades e características de cada muller, con elaboración de contidos específicos que teñan en conta a súa diversidade. E, para iso, leva a cabo unha metodoloxía interactiva na que se traballa a motivación e o acompañamento das mulleres para a súa plena participación e integración na sociedade

Este programa leva a cabo en colaboración con entidades do sector social.

EMPRÉGATE DESDE A IGUALDADE. ITINERARIOS PARA A INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA AS MULLERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE

En terceiro lugar, o Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades puxo en marcha este programa en 2018. O programa Emprégache está destinado á inserción socio laboral de mulleres en situación de vulnerabilidade e risco de exclusión tanto do medio urbano como do medio rural e dá continuidade ao programa Clara desenvolto por este organismo durante dúas décadas xa que se basea na súa metodoloxía.

Os obxectivos do programa son:

 • Incrementar a empleabilidad das mulleres a través da súa cualificación para o emprego
 • Promover unha maior participación social.
 • Fomentar a súa autonomía persoal e económica.

En canto á poboación á que se dirixe, sinálanse os seguintes colectivos:

 • Paradas de longa duración
 • Vítimas de violencia de xénero
 • Maiores de 45 anos sen titulación
 • Con diversidade funcional
 • Inmigrantes
 • Pertencentes a minorías étnicas
 • Responsables de núcleos familiares
 • Mulleres novas sen cualificación

Por último, hai que destacar que o programa consiste no desenvolvemento dun itinerario personalizado a través dunha metodoloxía que consta das seguintes fases:

1ª.- Fase de motivación: a súa finalidade é mellorar a situación inicial coa que parten as mulleres cando comezan o itinerario. Nesta fase trabállase a autoestima, a adquisición de habilidades sociais e para a aprendizaxe, a autonomía persoal e a motivación para o emprego.

2ª Fase de información e orientación para a definición do perfil profesional: o seu obxectivo é orientar ás participantes no seu proxecto profesional.

3ª Fase de Formación: nesta fase proporciónase formación regrada e/ou ocupacional, en función do perfil profesional das participantes, vinculándose no posible aos ocos ou demandas do mercado da zona.

Esta fase tamén inclúe prácticas non laborais en empresas de sectores relacionados coa formación recibida co fin de promover un achegamento práctico ao mercado laboral.

4ª Fase de procura de emprego: As actividades desta fase están dirixidas a informar e asesorar no proceso de inserción no mercado de traballo, ben por conta allea ou por conta propia. Así mesmo, levan a cabo acciones de intermediación coas empresas da zona.

PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES RECLUSAS

En abril de 2009, e en aplicación da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva entre Mulleres e Homes, a Secretaría Xeral de Institucións Penais elaborou o “Programa de accións para a igualdade entre mulleres e homes no ámbito penal”. O obxectivo deste programa é “atallar aquelas situacións e circunstancias que perpetúan, aínda hoxe en día, un trato discriminatorio das mulleres na execución penal, pero, sobre todo, contribuír a romper as barreiras sociais e persoais que puideren dificultar unha adecuada inserción social e o pleno exercicio dos seus dereitos de cidadanía”. Así, o obxectivo fundamental do Programa é a consecución dun réxime penal sensible ás necesidades e demandas das presas e para iso deseñouse un método baseado no acompañamento personalizado para facilitar a súa reinserción.

As liñas xerais de actuación deste programa son:

 • Medidas para acurtar a duración do encarceramento efectivo e, así, facilitar a súa temperá reincorporación ás súas responsabilidades familiares e laborais (para os perfís de menor perigo e con maior capacidade de integración social). Por exemplo, mediante medidas de atenuación, suspensión ou substitución das penas de prisión para mulleres embarazadas e as que teñan ao seu cargo menores non emancipados ou persoas maiores ou dependentes (con aplicación destas medidas para os homes que soporten, efectivamente, cargas familiares similares).
 • Enfocar a actividade das mulleres dentro do recinto penal cara á comunidade externa, impulsando a corresponsabilidade das institucións, servizos públicos, asociacións e empresas que interveñen no proceso de cumprimento e integración.
 • Programa de guía e tutela persoal para todas as reclusas, para favorecer a súa autonomía persoal, a través dunha combinación de programas de servizos sociais, formativos, e de intervención persoal en diferentes áreas:
 • Na área social, co deseño dun protocolo de acollida inmediata para a atención ás problemáticas perentorias que representan o ingreso en prisión, e o fortalecemento ou restauración da contorna familiar ou procura de recursos sociais alternativos.
 • No plano de intervención educativa, desde o adestramento e adquisición de habilidades básicas persoais aos distintos niveis formativos: de formación profesional, instrución laboral, etc., así como a promoción cultural e deportiva e utilización creativa do lecer.
 • Na intervención persoal, ademais dos programas de promoción da saúde, drogodependencia, etc., #priorizar o fomento da autonomía persoal e de prevención da violencia e/ou a explotación económica, sexual, etc., coa exposición de modelos conductuales que promoven a independencia na vida afectiva, sexual e económica.
 • Respecto a a maternidade, creación de Unidades para nais con fillas e fillos, situadas fose dos establecementos penais ordinarios. A finalidade primordial destas unidades é a mellora das condicións de desenvolvemento físico, madurativo e psicolóxico das fillas e fillos destas mulleres, para procurar a máxima normalización na vida dos e as menores alí ingresados.

PROGRAMAS E ACTUACIÓNS RELATIVOS ÁS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

Para facer fronte á violencia de xénero e evitar que xere procesos de exclusión social, a intervención sociolaboral exponse en torno ou a dous eixos: a prevención da violencia de xénero a través da sensibilización e o apoio ás vítimas.

Respecto a as medidas de apoio ás vítimas, nos últimos anos desenvolvéronse dereitos laborais, de seguridade social e axudas para fomentar o emprego das mulleres vítimas de violencia de xénero, así como un programa específico de inserción sociolaboral para este colectivo recolleito no Artigo 22 da Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero e que se regula polo Real Decreto 1917/2008. Este programa denomínase Programa de Inserción Sociolaboral para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero.

O programa é un claro exemplo de acción positiva, debido a que se dirixe a mulleres vítimas de violencia de xénero inscritas como demandantes de emprego. A través del, establécense accións de políticas activas de emprego para facilitar a inserción sociolaboral destas mulleres e tamén se regulan subvencións e axudas específicas para levar á práctica o itinerario profesional de inserción de cada unha delas. A xestión destas subvencións realízase polo Servizo Público de Emprego Estatal e polas Comunidades Autónomas con competencia en materia de emprego. Así mesmo, inclúense medidas para incrementar as bonificacións pola contratación indefinida de mulleres vítimas de violencia de xénero. En resumo, as medidas postas en marcha (recollidas no Artigo 2 do Real Decreto) son:

 • Itinerarios de inserción sociolaboral individualizados e realizados por persoal especializado.
 • Programa formativo específico para favorecer a inserción sociolaboral por conta allea, que inclúa actuacións dirixidas a incrementar a autoestima e motivación para o emprego e que tamén incida en aspectos profesionais das mulleres participantes.
 • Incentivos para favorecer o inicio dunha nova actividade por conta propia.
 • Incentivos para as empresas que contraten a vítimas de violencia de xénero.
 • Incentivos para facilitar a mobilidade xeográfica.
 • Incentivos para compensar diferenzas salariais.
 • Convenios con empresas para facilitar a contratación de mulleres vítimas de violencia de xénero e a súa mobilidade xeográfica.

PROGRAMAS PARA MULLERES VÍTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

En agosto de 2014 entrou en vigor, a nivel europeo e tamén para España, o Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica -Convenio de Istambul, que recoñece a violencia contra a muller como unha violación dos dereitos humanos e como unha forma de discriminación, considerando responsables aos Estados se non responden de maneira adecuada.

Tanto a entrada en vigor do citado Convenio como a Lei do Estatuto da Vítima que, como se viu “reforza os dereitos e garantías procesuais das vítimas de violencia de xénero e os seus fillos, así como das vítimas de trata con fins de explotación sexual” complementan a “Estratexia nacional para a Erradicación da Violencia contra a muller (2013-2016)”.
Esta estratexia ten como finalidade: “contribuír á eliminación da violencia contra a muller entendida nese sentido amplo e, de forma particular, abordar a violencia de xénero en sentido estrito, dada a súa magnitude e incidencia social”.

Por tanto, cando se fai referencia ao sentido amplo da violencia contra as mulleres supón loitar contra: a mutilación xenital feminina, trátaa de mulleres e nenas con fins de explotación sexual, o acoso e as agresións sexuais, a inmolación, a mutilación con ácido, os crimes de honra, a escravitude, etc., xunto aos malos tratos sufridos polas mulleres a mans das súas parellas ou ex parellas recollidos no artigo 1 da O 1/2004, que sería a expresión de violencia en sentido estrito.

Así mesmo, inclúe medidas dirixidas a visibilizar estas manifestacións da violencia contra as mulleres, concienciar sobre elas, intensificar o coñecemento sobre a súa incidencia e contribuír, progresivamente, á súa atención e eliminación.

E, por último, establécese o desenvolvemento de plans e actuacións específicas, como o caso de trátaa de mulleres e nenas con fins de explotación sexual.

PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL (PREPARA)

As axudas para o Programa de Recualificación Profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego establécense no Real Decreto-lei 1/2011, do 11 de febreiro, de medidas urxentes para promover a transición ao emprego estable e a recualificación profesional das persoas desempregadas.

O Real Decreto-lei 1/2013, do 25 de xaneiro prorrogou o programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego. Ademais, a norma posibilitaba unha prórroga automática do programa por períodos de seis meses cando a taxa de desemprego, segundo a Enquisa de Poboación Activa (EPA), sexa superior ao 20%. Esta medida supón un mecanismo de protección adicional xustificado pola situación do mercado de traballo español, pola que os destinatarios do programa reciben un tratamento individualizado e personalizado para a súa inserción laboral.

Por outra banda, o Real Decreto-lei 1/2016, do 15 de abril polo que se prorroga o Programa de Activación para o Emprego, polo que se modifica a disposición adicional segunda do Real Decreto Lei 1/2013 do 25 de xaneiro, quedando redactada nos seguintes termos: “a vixencia do programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego prorrogarase de forma automática por período de seis meses, a partir do 16 de agosto de 2013, sempre que a taxa de desemprego sexa superior ao 18 % segundo a última enquisa de poboación activa .”

O programa reactívase por tempo limitado mediante O Real Decreto-lei 14/2017, do 6 de outubro. O crecemento sostido tanto da economía como do emprego propiciou que a taxa de desemprego sexa inferior ao 18 por cento. Con todo, e a pesar deste descenso, segue habendo unha alta porcentaxe de persoas pertencentes ao colectivo de parados de longa duración que esgotaron a súa protección por desemprego.

Na LXVI Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais considerouse necesario recuperar de forma extraordinaria e limitada no tempo o programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego. Nesta mesa sectorial acordouse atribuír excepcionalmente ao Servizo Público de Emprego Estatal as funcións de concesión e pago da axuda económica de acompañamento.

Poderán beneficiarse deste programa as persoas desempregadas por extinción da súa relación laboral e inscritas como demandantes de emprego nas Oficinas de Emprego que, dentro do período comprendido entre o día 16 de agosto de 2017 e o 30 de abril de 2018, ambos inclusive, esgotasen ou esgoten a prestación por desemprego de nivel contributivo e non teñan dereito a calquera dos subsidios por desemprego establecidos no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, ou ben esgotasen algún destes subsidios, incluídas as súas prórrogas, debendo ditas persoas cumprir no momento da solicitude, ademais, algunha das seguintes condicións:

Levar inscritas como demandantes de emprego polo menos doce do últimos dezaoito meses.
Ter responsabilidades familiares, tal como este concepto vén definido no artigo 275.3 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

OUTROS PROGRAMAS

ITINERARIO PERSONALIZADO PARA O EMPREGO

Este programa, xestionado polas Comunidades Autónomas e cofinanciado polo Fondo Social Europeo, está dirixido a todas as persoas desempregadas.

No seu marco levan a cabo distintas accións de orientación, en función dos obxectivos e necesidades de cada persoa e tanto nestes como nas actuacións que se expoñan débese incorporar a perspectiva de xénero para asegurar un maior éxito na consecución dos obxectivos.

No seu desenvolvemento, ofrécese información e varias ferramentas entre as que se destacan:

 • Titoría individualizada (TI): É o proceso individualizado de orientación profesional onde se establecen os pasos para seguir para conseguir unha óptima execución do itinerario de inserción profesional.

O seu obxectivo é facilitar o desenvolvemento dos recursos e competencias de quen se achega ao servizo de orientación que lle permitan identificar opcións, elixir entre as mesmas, tomar decisións para planificar actuacións e avaliar os seus resultados de forma autónoma.
As sesións individuais iranse programando dependendo da participación noutras accións.
Desenvolvemento dos Aspectos Persoais para a Ocupación ( DAPO): Acción grupal, encamiñada a incidir sobre os aspectos persoais que facilitarán a posta en marcha e mantemento de actividades nun proceso de inserción profesional. O seu obxectivo é facilitar as actitudes positivas de inserción, mediante o desenvolvemento dos recursos persoais do demandante e, asumir, autónomamente, o desenvolvemento e axuste do seu proxecto persoal de inserción profesional.

 • Grupo de Procura de Emprego ( BAE- G): Acción grupal encamiñada á adquisición e desenvolvemento de técnicas e habilidades que faciliten a procura activa de emprego.

O seu obxectivo é facilitar ás persoas demandantes as habilidades necesarias que lle posibiliten realizar unha procura de emprego de forma activa, organizada e planificada, así como, ter coñecementos dos recursos dispoñibles para iso.

 • Taller de Entrevista (CHE): Acción grupal dirixida a incrementar os coñecementos teórico-prácticos básicos e os recursos persoais de quen demanda un emprego, para que afronten a entrevista de traballo con máis posibilidades de éxito.

O seu obxectivo é exercitar de forma práctica, mediante adestramento en grupo, as habilidades, competencias e estratexias básicas necesarias nunha entrevista de selección para un posto de traballo.

ACCIÓNS DE ASESORAMENTO PARA O AUTOEMPREGO E EMPRENDEMENTO

Os Servizos Públicos de Emprego ofrecen accións de Orientación Profesional e de Asesoramento para o autoemprego e o emprendemento a persoas que se atopan en situación de desemprego.

As accións que levan a cabo son de dous tipos:

 1. Información e Motivación para o Autoemprego (INMA): Acción grupal encamiñada a motivar ás persoas desempregadas cara á iniciativa empresarial, proporcionándolles a información necesaria para levar a cabo un proxecto de empresa.

O seu obxectivo é facilitar información suficiente sobre o autoemprego, como vía de acceso ao mercado laboral e coñezan todos os aspectos que conflúen na elaboración dun Plan de Negocio.

 1. Asesoramento de Proxectos Empresariais ( APE): Acción individual encamiñada a proporcionar asesoramento para a elaboración do Plan de Empresa e a súa posta en marcha a aquelas persoas que teñan unha idea empresarial concreta para o seu negocio.

O seu obxectivo é guiar na elaboración do seu proxecto empresarial, apoiando e asesorando naqueles aspectos que presenten maiores dificultades.