Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Venres, 01 Febreiro 2019 09:41

POLÍTICAS E RECURSOS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO DAS MULLERES

O aumento da participación das mulleres no mercado laboral, tanto como asalariadas ou como empresarias, é esencial para impulsar o crecemento e desenvolvemento económico de calquera país ou rexión, tal e como se indicou en distintos documentos e informes desde Nacións Unidas e outras institucións internacionais.

"Principios para o Empoderamiento das Mulleres”
Respecto a Nacións Unidas, hai que comezar destacando por unha banda a iniciativa “Principios para o Empoderamiento das Mulleres” (2010) de ONU Mulleres e da Oficina do Pacto Mundial da ONU, na que se recolle o seguinte:

“ Empoderar ás mulleres para que participen plenamente en todos os sectores e a todos os niveis da actividade económica resulta fundamental para:

 • Construír economías fortes;
 • Establecer sociedades máis estables e xustas;
 • Alcanzar os obxectivos de desenvolvemento, sustentabilidade e dereitos humanos acordados internacionalmente;
 • Mellorar a calidade de vida das mulleres, dos homes, das familias e das comunidades; e
 • Promover as prácticas e obxectivos empresariais”

E, doutra banda, a “Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS)” (2015) onde se destaca o empoderamento económico das mulleres como peza angular e vehículo transformador para alcanzar a igualdade entre mulleres e homes, así como o pleno exercicio dos dereitos humanos en todos os sectores e ámbitos

No ámbito da Unión Europea en 1993, a Comisión Europea no Libro Branco “Crecemento, Competitividade e Emprego” destacaba a importancia do fomento da pequena e mediana empresa na loita contra o desemprego.

Na Estratexia 2020 recoñece a importancia capital do emprendemento e o traballo por conta propia para lograr un crecemento intelixente, sustentable e integrador.

E nesta mesma liña de traballo, a principios de 2013, a Comisión presentou o Plan de Acción sobre Emprendemento 2020. Relanzar o espírito emprendedor en Europa. 

Este Plan está baseado no seguintes tres alicerces:

 1. Educar e formar

Educar e formar en materia de emprendemento para promover o crecemento e a creación de empresas.

 1. Crear unha contorna

Crear unha contorna no que as persoas emprendedoras poidan desenvolverse e crecer.

 1. Establecer modelos

Establecer modelos e chegar a grupos específicos

Neste último alicerce incluíronse “as mulleres” para ter do seguinte: “As mulleres constitúen o 52% da poboación europea, pero só son un terzo dos traballadores por conta propia ou de todos os que fundan unha empresa na UE”.

Por iso a Comisión insta os Estados a:

 • deseñar e aplicar estratexias nacionais para o emprendemento feminino, destinadas a aumentar a proporción de empresas dirixidas por mulleres;
 • recoller datos desagregados por sexo e presentar actualizacións anuais sobre a situación das emprendedoras a escala nacional;
 • seguir desenvolvendo e ampliando as redes existentes de Embaixadoras do Espírito Empresarial e de Mentores para Mulleres Empresarias;
 • aplicar políticas que permitan que as mulleres consigan un equilibrio adecuado entre o traballo e a vida cotiá, instaurando servizos apropiados e alcanzables de coidado de nenos e de maiores dependentes, sobre todo aproveitando todas as posibilidades de apoio do Feader, o FEDER e o FSE.

No noso país, a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de Marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, contempla no seu artigo 14. Criterios xerais de actuación dos Poderes Públicos, no punto 2: “A integración do principio de igualdade de trato e de oportunidades no conxunto das políticas económica, laboral, social, cultural e artística, co fin de evitar a segregación laboral e eliminar as diferenzas retributivas, así como potenciar o crecemento do empresariado feminino en todos os ámbitos que abarque o conxunto de políticas e o valor do traballo das mulleres, incluído o doméstico”.

Programas públicos e outros recursos de apoio ao emprendemento das mulleres

Debido á importancia que adquiriu o autoemprego como vía de acceso ao mercado laboral e o fomento da actividade empresarial, e co obxectivo de contrarrestar os obstáculos que as mulleres teñen apra acceder ao mercado laboral, están a desenvolverse programas de asesoramento, de asistencia técnica ou acompañamento ao empresariado, de formación e de financiamento, tanto desde entidades públicas como desde entidades privadas, co fin de promover e fomentar o espírito empresarial das mulleres.

Estes programas constitúen un recurso especialmente útil para as mulleres que inician unha acción emprendedora, debido a que lle acompañan na análise da idea de negocio, a súa viabilidade, a súa xestión, a información sobre as axudas e programas de apoio e financiamento existentes, etc. É dicir, acompañan á emprendedora en todo o proceso de creación do seu negocio ou á empresaria na consolidación de leste.

O tipo de intervencións que se realizan desde os programas de emprendemento varían en función de dúas variables:

Se as mulleres non se expuxeron firmemente a opción do autoemprego
Se as mulleres non se expuxeron firmemente a opción do autoemprego, os programas de autoemprego facilitan a información acerca da viabilidade do seu proceso de inserción ou promoción no mercado laboral, así como as vantaxes e dificultades da actividade empresarial, coa finalidade de que contemplen esta alternativa como unha vía máis para tomar decisións respecto a o seu futuro laboral. Trátase dos programas de información e asesoramento.

Se as mulleres tomaron a decisión de crear unha empresa e teñen un proxecto empresarial
Se as mulleres tomaron a decisión de crear unha empresa e teñen un proxecto empresarial, neste caso o tipo de intervención consiste, basicamente, en facilitarlles información e asesoramento, tanto durante o proceso de creación da empresa, como na súa consolidación, delimitando o período de duración do “ tutelaje” ou asesoramento técnico. Trátase neste caso dos programas de acompañamento ao autoemprego.

Estes programas inícianse cun paso importante: a realización dun autodiagnóstico respecto ás responsabilidades que se van a asumir, así como unha análise do seu proxecto ou idea de empresa. Este autodiagnóstico consistirá en valorar as súas capacidades e carencias, as súas actitudes e as súas aptitudes, os seus puntos fortes e os seus puntos débiles.

Crear unha empresa supón poñer en xogo recursos persoais, materiais, humanos, económicos, etc. E, ao mesmo tempo, require que estes recursos estean efectivamente coordinados coa finalidade de que a iniciativa emprendida alcance e, se é posible supere, os obxectivos inicialmente expostos. Desde os programas de acompañamento ao empresariado traballarase co obxectivo de facilitar todo este proceso de reflexión necesario á hora de iniciar unha actividade empresarial e valorar as implicacións que esta presenta. É dicir, as promotoras dun novo proxecto e/ou iniciativa deben exporse en que medida van poder facer fronte ás esixencias que require asumir a propia iniciativa empresarial.

As emprendedoras han de asumir tarefas para as que, en moitos aspectos, non están ou non senten capacitadas. Por iso, boa parte dos programas de empresariado teñen o obxectivo de fomentar habilidades aptitudinales e actitudinais das emprendedoras para que faciliten o proceso e mantemento da iniciativa empresarial. Entre as máis relevantes sinálanse:

 • Confianza en si mesmas e ilusión no seu proxecto.
 • Capacidade para organizar, coordinar e rendibilizar os medios económicos, humanos e materiais de que se dispón.
 • Capacidade para tomar decisións e asumir riscos.
 • Capacidade para dirixir, motivar e ilusionar non só ás persoas que colaboran con ela senón tamén á potencial clientela.
 • Iniciativa e espírito innovador e creativo.
 • Coñecementos profesionais suficientes para desenvolver a actividade.

Tal como despréndese do parágrafo anterior, tomar a decisión de iniciar unha experiencia de autoemprego non resulta sinxelo, pois require de amplas e profundas reflexións e análises sobre a situación persoal, así como dun profundo coñecemento da situación do mercado relativo ao seu ámbito empresarial. Por iso, dispoñer da máxima información posible respecto diso resulta vital. De feito, chegouse a afirmar desde algunhas teorías económicas que o manexo de información constitúe o 50% da probabilidade de éxito de calquera iniciativa empresarial.

Unha vez analizouse a idea de empresa e a súa viabilidade desde ese dobre enfoque, os programas de asesoramento facilitan información respecto a as diferentes axudas e subvencións ás que poden acollerse as mulleres emprendedoras. Non só se proporciona información respecto a aquelas axudas e subvencións específicas dirixidas exclusivamente a emprendedoras, senón tamén respecto a outras que poderían solicitarse atendendo ás características da empresa que se pretende crear, as circunstancias específicas da emprendedora e as necesidades que presenta a empresa para a súa posta en funcionamento. Sendo conscientes diso, desde as políticas públicas de emprego, puxéronse en práctica unha serie de programas de fomento do empresariado feminino.

Os discursos a favor da actividade empresarial das mulleres oriéntanse como unha opción con potencialidades, que non só inclúe a posibilidade de participar no mercado laboral, senón tamén un novo horizonte de autonomía, que pode derivar nunha maior contribución das mulleres no modelo competitivo vixente e que, ademais, pode achegar outros valores a este modelo.

A continuación, levará a cabo un percorrido polos programas de fomento da actividade empresarial e de consolidación de empresas postos en marcha desde entidades públicas e privadas.

Programas do instituto da muller e para a igualdade de oportunidades

O Programa de Apoio Empresarial ás Mulleres ( PAEM) promovido polo Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, desenvólvese por parte do Consello Superior de Cámaras de Comercio e está cofinanciada polo Fondo Social Europeo. Ten como obxectivo principal sensibilizar e apoiar ás mulleres cara ao autoemprego e a actividade empresarial. Trátase dun instrumento eficaz para a creación e consolidación de empresas lideradas por mulleres. É un programa dirixido a mulleres:

 1. De inquietude emprendedora.
 2. Cunha idea ou proxecto de negocio.
 3. Dispostas a realizar un plan de modernización ou ampliación.

O programa pretende apoiar as iniciativas das emprendedoras en calquera fase do seu proxecto, tanto no inicio da idea empresarial como na súa posta en marcha e consolidación. O programa desenvólvese a través de Gabinetes de Apoio e dun Servizo de Información e Asesoramento on- line.

Os Gabinetes de Apoio compoñen unha Rede de Gabinetes de Apoio Técnico Especializado situados nas Cámaras de Comercio cun servizo de información e de asesoramento e orientación empresarial presencial.

Este programa ofrece ademais un servizo de asesoramento e validación de proxectos empresariais, para a solicitude de microcréditos para o seu financiamento.
O Servizo de Información e Asesoramento On- line é un servizo a disposición de emprendedoras e empresarias no portal http://www.e-empresarias.net/ que ten o compromiso de, en 48 horas e de forma personalizada, responder as cuestións sobre xestión empresarial que expoñan as participantes no programa. Ademais, proporciona boletíns informativos, información sobre axudas dispoñibles, guías de autodiagnóstico e contactos con outras empresarias.

O programa Emprender e Educar en Igualdade.Trátase dun recurso didáctico para uso do profesorado e orientado á incorporación da transversalidade de xénero na formación para o emprendemento. Con iso analízase desde a perspectiva de igualdade de oportunidades, as capacidades e actitudes necesarias para o emprendemento. É un reforzo formativo no desenvolvemento persoal en ESO e Bacharelato, así como para o acceso ao mundo laboral desde Ciclos Formativos.

No Marco do Plan para a Promoción das Mulleres do Medio Rural 2015-2018, o Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades puxo en marcha o Programa “Desafío Muller Rural” destinado a:

 • fomentar o emprendemento feminino no mundo rural,
 • apoiar ás emprendedoras nas distintas fases do seu proxecto,
 • facilitar apoio técnico e acceso a liñas de financiamento e micro financiamento, especialmente en sectores innovadores vinculados coas tecnoloxías e en relación coa comercialización.

Este programa conta cunha plataforma online para impulsar o comercio electrónico e con programas e recursos específicos para facilitar a inserción laboral e o emprendemento das mulleres con maiores dificultades de inserción.

INSTITUTO DA MULLER E PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Apoios financeiros de fondos europeos
A Unión Europea, dentro do seu obxectivo de impulsar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, financia a través dos fondos estruturais, especialmente o Fondo Social Europeo ( FSE), moitos dos programas de apoio á creación de empresas por parte das mulleres (algúns se mencionan ao longo deste apartado).

O 27% dos recursos do FSE en España do período 2007-2013 (máis de 2.000 millóns de Euros), tiveron como obxectivo xeral a mellora da competitividade e a creación de empresas a través de accións que fomentasen o espírito empresarial e permitisen o crecemento e a mellora da competitividade no contexto europeo e mundial. Así, por exemplo, entre os temas prioritarios destes recursos atopábase o do apoio ao traballo por conta propia e á creación de empresas.

No actual período de programación 2014-2020, púxose en marcha o Programa para a Competitividade das Empresas e para as Pequenas e Medianas Empresas (COSME), a través do cal, préstase unha atención especial ás necesidades específicas das pemes establecidas na Unión Europea, reforzando a súa competitividade e a súa sustentabilidade, fomentando a cultura empresarial e promovendo a creación de pemes e o seu crecemento.

Na execución do Programa COSME promóvese a capacidade das empresas para adaptarse a unha economía baixa en emisións, adaptable ao cambio climático e eficiente no uso da enerxía e dos recursos.

O Programa COSME ten un orzamento de 2.298,243 millóns EUR para o período 2014-2020 e constitúe un instrumento de financiamento que, en gran medida, dá continuidade ás actividades incluídas no Programa para a Innovación e a Competitividade (2007-2013).

Por último, hai que sinalar que o Programa COSME diríxese, en particular:

 • Ás emprendedoras e os emprendedores, e en especial ás PEME, que se beneficiarán dun acceso máis fácil ao financiamento para as súas empresas;
 • Á cidadanía que queira traballar por conta propia e atopan dificultades para poñer en marcha ou desenvolver o seu propio negocio;
 • Ás autoridades dos Estados membros, que estarán mellor asistidas nos seus esforzos por elaborar e aplicar unha reforma eficaz das políticas.

Este programa compleméntase con accións emprendidas no marco da política de cohesión, o Programa Horizonte 2020 a escala nacional ou rexional.

O valor engadido da xestión destes recursos europeos é a posibilidade de entrar en contacto con experiencias doutros países da Unión Europea que tamén impulsan o empresariado feminino. Desta forma, promóvese a difusión e transferencia de boas prácticas para o desenvolvemento e a consolidación da actividade empresarial das mulleres entre países da UE.

COSME

HORIZONTE 2020

PROGRAMAS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Galicia: Axudas do EMEGA

Outras axudas ao emprendemento e ás empresas
Ademais das axudas específicas para o autoemprego feminino, existen outro tipo de recursos xestionados por outros programas públicos. 

Servizo Público Estatal de Emprego
O Servizo Público Estatal de Emprego, ( SEPE) do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social concede axudas a persoas desempregadas que vaian converterse en autónomas, así como a proxectos que xeren emprego estable a partir do cobro íntegro e nun único pago do total da prestación por desemprego (denominado capitalización da prestación por desemprego). Ademais, desde o SPEE ofrécese un servizo informativo sobre o autoemprego con recursos tales como avaliar o perfil da persoa emprendedora, desenvolver o plan de negocio ou crear unha empresa.

SEPE

Fomento da innovación para o emprendemento: sectores e ferramentas
Tecnoloxías da información e a comunicación, ( tic)
Na sociedade actual o uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación (en diante TIC) constitúe para as mulleres unha auténtica oportunidade de desenvolvemento profesional e contribúe a que melloren as súas oportunidades de emprego e fortalecemento das súas empresas. Ademais, as TIC posibilitan a conciliación da vida profesional, familiar e persoal.

As TIC ofrecen ás mulleres oportunidades de expansión dos seus negocios e proxectos, facilitándolles o acceso á información e á comunicación, o que pode contrarrestar o seu illamento de determinados ámbitos e recursos. Ao mesmo tempo, facilita un alto potencial para a conformación e expansión do traballo en rede, mostra diso serían as redes de cooperación empresarial.

As TIC facilitan o acceso á información, a comunicación, o intercambio, etc., e, con iso, as posibilidades de sustentabilidade e crecemento das empresas. Con todo, teñen un alto grao de esixencia na súa actualización para que sexan útiles na incorporación á xestión e mantemento dos seus negocios.

Así mesmo, hai que sinalar que as TIC non son neutrais respecto ao xénero. A desigualdade entre mulleres e homes mantense tamén neste ámbito e estas desigualdades constitúen unha barreira que favorece a existencia da fenda dixital á que nos referimos. Esta desigualdade no campo das TIC inflúe tamén no ámbito do emprendemento feminino. Cada vez máis empresarias recoñecen a súa importancia para o progreso do seu negocio, así como a necesidade de recibir formación e actualización neste campo, aspecto fundamental se se pretende reducir ou acabar coa fenda dixital.

Neste sentido e, a nivel institucional, o Consello de Ministros do 12 de setembro de 2014, aprobou o “Plan de Acción para a Igualdade de Oportunidades de Mulleres e. Homes na Sociedade da Información 2014-2017”.

Este Plan responde á necesidade de garantir a plena igualdade nas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións e ten como meta fundamental contribuír a mellorar a inclusión dixital das mulleres no ámbito das TIC, e pretende, a través da execución das 121 actuacións incluídas, aumentar a presenza e a participación das mulleres nas TIC, mellorar os contidos dixitais específicos de interese para mulleres, potenciar o uso dos servizos públicos dixitais, e acentuar a confianza e seguridade das mulleres no ámbito dixital.

PLAN DE ACCIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES E HOMES NA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

PLAN ESTRATÉXICO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Unha boa práctica na creación de empresas no sector da innovación tecnolóxica desde a perspectiva de xénero

O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades leva a cabo o programa Innovatia 8.3, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e ten como finalidade fomentar o empresariado feminino no ámbito científico-tecnolóxico, rompendo a dinámica, vista ao longo da unidade, segundo a cal a maior parte das empresas creadas por mulleres están relacionadas co sector servizos (pouco competitivo e expansivo) e a crear un modelo de intervención que integre a perspectiva de xénero nos procesos de transferencia de coñecemento e no proceso de creación de empresas de base tecnolóxica. Pois unha das maiores dificultades que se observan durante o proceso de creación de empresas é na fase de consolidación, xa que non só van de serie os obstáculos vinculados a calquera empresa durante os anos de recente creación, senón aquelas dificultades engadidas por ser unha muller emprendedora.

En canto aos Obxectivos específicos son:

 • Analizar os procesos, ferramentas e procedementos para identificar os elementos crave nos que integrar a dimensión de xénero.
 • Definir os perfís das e os profesionais que presten servizo ás persoas emprendedoras en base ás demandas destas.
 • Deseñar e experimentar o modelo como elemento potenciador da presenza de mulleres no ámbito da investigación e o logro dunha situación de equilibrio entre homes e mulleres.

Así mesmo, o desenvolvemento do proxecto INNOVATIA 8.3 está relacionado coa formación, captación e fidelización de talento, así como a creación dun selo de calidade empresarial ligada a empresas de Spin- Off universitarias, e relacionado coa creación, consolidación, internacionalización ou asociación de empresas xurdidas das universidades.

Este programa incorpora para un maior desenvolvemento da actividade innovadora: un laboratorio para fomentar ideas que poidan derivar nun proxecto empresarial, un espazo de maduración desa idea e análise da viabilidade dos devanditos proxectos con servizos que permiten avanzar na definición de leste e, por último, accións de acompañamento e tutorización para a consolidación deste proxecto de spin off a través da metodoloxía de coaching e mentoring.

En definitiva, o proxecto INNOVATIA 8.3 constitúe un marco para o impulso e apoio ao emprendemento feminino universitario, que se materializa en todas as fases que van desde a difusión da cultura emprendedora, a localización do interese por emprender entre a comunidade universitaria, as ferramentas que impulsan esta actitude emprendedora e chégana a materializar nun plan de empresa, para posteriormente chegar a converterse nunha realidade empresarial, que xera emprego de alto valor engadido para as universitarias, que compitan en mercados innovadores, internacionais, e que transfiran á sociedade o coñecemento froito da investigación.

En segundo lugar, hai que destacar que o desenvolvemento do proxecto permitiu deseñar e testear unha metodoloxía de traballo relacionada coa integración da perspectiva de xénero en todas as fases de apoio á creación de Spin- Off universitarias. De feito, o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes áchase presente en todo o proxecto, na súa finalidade, no desenvolvemento de contidos con perspectiva de xénero, na formación e sensibilización do persoal técnico e inclusive na difusión dos resultados, eliminando todo elemento que puidese resultar sexista.

INNOVATIA 8.3

Asociacionismo. Redes de cooperación empresarial
Un proxecto empresarial non pode desenvolverse illado da súa contorna, necesita:

 • Participar das relacións que se establecen entre o tecido empresarial.
 • Aproveitar a información e coñecemento que se desprenden de estruturas organizadas, para facilitar o contacto, intercambio e coñecemento relacionados con esa actividade empresarial.
 • Propiciar a visibilización da empresa, a proxección de intereses e o desenvolvemento de iniciativas conxuntas, que posicionen á empresa e á empresaria nun contexto de recoñecemento dentro do tecido empresarial.

Esta estratexia faise especialmente importante cando se trata das mulleres que, como vimos en cifras ao comezo desta unidade, teñen menor presenza no mundo empresarial e, por tanto, menos visibilidade, proxección empresarial e posibilidades percibidas de crecemento e consolidación das súas empresas.

Participar significa “tomar parte nunha cousa”. Cando se participa ése visible, asúmense responsabilidades respecto dos intereses que nos moven e obtense recoñecemento nas estruturas onde se participa. A participación en estruturas relacionadas coa actividade empresarial proporciona vantaxes en dous sentidos, en relación coa actividade empresarial e en relación co recoñecemento do empresariado feminino.

As estruturas que facilitan esta estratexia de presenza e visibilización das empresas e das empresarias englóbanse en dous tipos: organizacións empresariais e redes empresariais.

 1. As organizacións empresariais teñen a finalidade de defender os intereses das persoas empregadoras nunha economía de mercado libre. Constitúense nun grupo de presión que pode alterar o funcionamento do mercado ao aglutinar os intereses dunha maioría agrupada e controlar unha parte importante das estruturas do mercado e do consumo. Como vimos, a presenza das mulleres nestas organizacións é practicamente anecdótica, o que leva consigo unha menor influencia e representación nas negociacións e acordos que estas obteñen dos gobernos.
 2. As redes empresariais son agrupacións sociais que teñen como obxectivo promover os intereses e actividades das entidades que a conforman, compartir experiencias, aprender unhas doutras e facer negocios de maneira conxunta. A diferenza das organizacións empresariais, as redes adoitan ter intereses comúns máis próximos e directamente relacionados coa súa actividade empresarial. Representan unha gran oportunidade de desenvolvemento profesional, de gañar experiencia a través de terceiras persoas ou estruturas, de captar nova clientela e de xerar negocios.

A participación das mulleres nas organizacións empresariais e nos seus órganos directivos é importante, non só polo seu empoderamiento económico senón porque implica, ademais, participar en espazos onde se toman as decisións relacionadas coa actividade económica e, por tanto, supón:

 • Incorporar o coñecemento das necesidades e intereses das empresarias nas estratexias que estas definen.
 • Tomar decisións tendo en conta de maneira equitativa os modelos e formulacións empresariais de mulleres e homes.
 • Romper os estereotipos de xénero que inciden na actividade empresarial feminina e, con iso, as dificultades que poden atopar derivadas destes.

É por iso polo que as políticas públicas orientadas á promoción do empresariado feminino impulsan o asociacionismo de empresarias, a súa inclusión en organizacións e redes empresariais e a súa participación nos órganos de dirección. A participación e organizada das empresarias propicia a transformación social imprescindible para a consecución da igualdade.

Elas Conectan Financiamento son reunións en liña entre emprendedoras e investidores que suceden cada dous meses e nas que cada emprendedora recibe feedback e consello de maneira individualizada.

ELLAS2