Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Mércores, 05 Decembro 2018 07:56

O PROCESO DE CREACIÓN DUNHA EMPRESA

1. Procesos e trámites para a alta como persoa traballadora autónoma
1.1. Alta da actividade profesional na Axencia Tributaria

En primeiro lugar, é preciso realizar a alta da actividade profesional na Axencia Estatal da Administración Tributaria.

As persoas ou entidades que desenvolvan ou vaian desenvolver en territorio español actividades empresariais ou profesionais ou satisfagan rendementos suxeitos a retención deberán comunicar a través das declaracións censuais, modelos 036 ou modelo 037, a súa alta no Censo de empresarios, profesionais e retedores.

Para isto, é preciso cubrir o chamado modelo 036 ou o modelo 037 segundo corresponda.

Con independencia de que a persoa xurídica ou entidade solicitante non estea obrigada á presentación da declaración censual de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores utilizará o modelo 036 para solicitar a asignación do número de identificación fiscal provisional ou definitivo. A asignación do número de identificación fiscal, a solicitude do interesado ou de oficio, determinará a inclusión automática no Censo de Obrigados Tributarios da persoa ou entidade de que se trate.

No entanto, tal e como indica a AEAT, as persoas físicas que deban formar parte do censo de empresarios, profesionais e retedores poderán utilizar o modelo 037 de declaración censual simplificada, cando cumpran determinadas condicións:

 • Sexan residentes en España
 • Teñan asignado un Número de Identificación Fiscal
 • Non teñan a condición de gran empresa
 • Non actúen por medio de representante
 • O seu domicilio fiscal coincida co de xestión administrativa
 • Non estean incluídos nos réximes especiais do Imposto sobre o Valor Engadido, a excepción do réxime simplificado, réxime especial da agricultura gandaría e pesca ou réxime especial de recarga de equivalencia
 • Figuren inscritos no rexistro de operadores intracomunitarios ou no de devolución mensual do IVE
 • Non realicen ningunha das adquisicións intracomunitarias de bens non suxeitas previstas no artigo 14 da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido
 • Non realicen vendas a distancia
 • Non sexan suxeitos pasivos de Impostos Especiais nin do Imposto sobre Primas de Seguros
 • Non satisfagan rendementos de capital mobiliario

En calquera caso, a alta debe estar vinculada cun epígrafe do Imposto de Actividades Económicas. 

Deberase ter en conta que esta declaración censual (modelos 036 ou 037) haberanse de presentar tamén no caso de que se produzan modificacións na súa situación tributaria, incluíndo a modificación do domicilio fiscal ou social, e a baixa no devandito censo.

1.2. Alta no réxime especial de traballadores autónomos na Seguridade Social
A continuación, haberase de tramitar perante a Tesourería Xeral da Seguridade Social a alta, baixa ou modificación de datos no RETA co modelo TA0521.

A este impreso haberase de acompañar:

 • Copia do documento de identidade
 • Copia da alta na Seguridade Social
 • No seu caso, copia do contrato (comunidade de bens) ou das escrituras de constitución da sociedade

Neste enlace tes información adicional sobre as bases e tipos de cotización no RETA da Seguridade Social para o ano 2018.

*Nota:

Están obrigatoriamente incluídas no RETA as persoas físicas españolas e estranxeiras legalmente establecidas, maiores de 18 anos de idade, salvo emancipación nos termos do Código Civil, calquera que sexa o seu sexo e estado civil que se atopan en calquera dos seguintes supostos:

1) Persoas traballadoras por conta propia ou autónomas.

2) Persoas traballadoras autónomas economicamente dependentes (Se entende por este concepto a aquelas que realizan unha actividade económica ou profesional a título lucrativo e de forma habitual, persoal, directa e predominante para unha persoa física ou xurídica, denominada cliente, do que dependen economicamente por percibir del, polo menos, o 75% dos seus ingresos por rendementos de traballo e de actividades económicas e profesionais)

3) Familiares da persoa traballadora por conta propia ou autónoma.

4) Persoas socias traballadoras por conta propia.

5) Profesionais que exercen a súa actividade por conta propia.

6) Outros colectivos de incorporación posterior á creación do RETA.

Hai que ter en conta que, ademais, a Lei que regula o estatuto do traballo autónomo considera como traballador autónomo ás persoas, que cumprindo os requisitos do traballo autónomo, se atopen en calquera dos supostos seguintes:

Socios industriais de sociedades regulares colectivas e de sociedades comanditarias.

Comuneiros das comunidades de bens e os socios de sociedades civís irregulares, salvo que a súa actividade limítese á mera administración dos bens postos de común.

Quen exerza as funcións de dirección e xerencia que leva o desempeño do cargo de conselleiro ou mercantil capitalista, a título lucrativo e de forma habitual, persoal e directa, cando posúan o control efectivo, directo ou indirecto daquela.

Socios das sociedades mercantís capitalistas ou de responsabilidade limitada que que exerzan as funcións de dirección e xerencia que leva o desempeño do cargo de conselleiro ou administrador ou que presten servizos distintos aos de xerencia e dirección para unha sociedade mercantil capitalista, a título lucrativo e de forma habitual, persoal e directa.

Persoas prestadoras do servizo do transporte ao amparo de autorizacións administrativas das que sexan titulares, realizada mediante o correspondente prezo con vehículos comerciais de servizo público cuxa propiedade ou poder directo de disposición ostenten.

1.3. Trámites coa administración local para a apertura e comunicación previa
Adicionalmente, se a persoa traballadora autónoma vai abrir un local debe dirixirse á área de urbanismo do Concello no que vaia abrir o seu negocio para solicitar a licenza de apertura e actividade.

Por outra banda, se ademais vai realizar reformas no local, haberá de solicitar a licenza de obra que corresponda no concello no que teña asentada a súa actividade.

En todo caso, ten en conta que, con carácter xeral, a partires da entrada en vigor da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, se teñen suprimido con carácter xeral a necesidade de obtención de licenza municipal de actividade, apertura ou funcionamento para a instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, polo que é mellor informarse directamente no Concello para tratar o caso específico.

1.4. Comunicación da apertura do centro de traballo na Xunta de Galicia
Atendendo ao establecido na Orde  e ao modelo recollido na Orde do 20 de abril de 2016 polo que se aproba o modelo de comunicación de apertura ou reanudación da actividade de centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta comunicación será precisa realizala se se conta con persoas traballadoras por conta allea.

O acceso é telemático para as empresas e profesionais e está accesible dende este enlace.

1.5. Trámites no caso de contratar persoas traballadoras
Ademais, no caso de contratar a persoas traballadoras por conta allea, será imprescindible realizar a inscrición como empresario/a na Dirección Provincial da Seguridade Social.

 1. Primeiramente é preciso obter o código de conta de cotización como persoa empregadora (modelo TA.7)
 2. Seguidamente, será necesario (co modelo TA.1) no caso de que a persoa a contratar por conta allea non tivese contratos anteriores, obter o seu número de afiliación á Seguridade Social
 3. A continuación tense que comunicar a alta (así como baixa ou variación) das persoas traballadoras (modelo TA.2/S)
 4. Unha vez formalizado o contrato, hai que realizar a súa comunicación a través da aplicación Contrat@ ou, de xeito presencial, a través dunha oficina de emprego
 5. Posteriormente, e con carácter mensual, haberá que ingresar as cotas de cotización composto polos modelos RLC (Recibo de Liquidación de Cotizacións) e RNT (Relación Nominal de Traballadores) de xeito telemático a través do Sistema Red Directo.

2. Cambio de persoa traballadora autónoma a sociedade mercantil
A continuación, como información adicional, de cara a posibles cambios ou evolucións que poida ter a persoa traballadora autónoma na súa actividade profesional, farase un breve repaso polos aspectos a ter en conta no caso de que a dita persoa se integre ou constitúa unha sociedade mercantil.

2.1. Baixa no RETA
Para pasar de ser persoa traballadora autónoma a crear unha sociedade limitada ou sociedade anónima, debe seguir exactamente os mesmos trámites que si fora crear unha sociedade dende cero, coa xestión engadida de tramitar a solicitude de baixa no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA).

Requisitos para seguir dado de alta como autónomo.

2.2. Traspaso de activos
En primeiro lugar, no caso de traspaso dos activos cos que conta como persoa empresaria individual se pode realizar de varias formas:

 • Mediante o seu arrendamento: Seguir sendo propietaria dos bens e alugarllos á nova empresa.
 • Previa venda á nova empresa, pero coa obriga de pagar os impostos xerados por esta operación: IAXD (Imposto de Actos Xurídicos Documentados) e ITP (Imposto de Transmisións Patrimoniais) e IVE (Imposto sobre o valor engadido).
 • Por medio dunha achega non diñeiraria: a máis habitual e recomendada polos especialistas. Transmitir os activos á sociedade mediante achegas non diñeirarias. É dicir, en lugar de achegar diñeiro en efectivo, faise entrega dos activos afectos á actividade que desenvolvía de forma individual, debendo facer para elo a correspondente taxación dos mesmos por un experto independente.

2.3. Traspaso de persoas traballadoras por conta allea
O traspaso de persoas empregadas por conta allea contratadas pola persoa traballadora autónomo se leva a cabo a través dunha subrogación empresarial, garantíndose así os dereitos adquiridos e as obrigas das persoas traballadoras, tal e como establece o artigo 44 do Estatuto dos Traballadores .

En todo caso, enténdese por subrogación o cambio do empregador da persoa traballadora; é dicir, o cambio da persoa física ou xurídica que ten contratado á persoa traballadora.

2.4. Traspaso de créditos, préstamos e pólizas
A persoa traballadora tamén haberá de comunicar a variación na súa situación profesional á entidade ou entidades financeiras para realizar unha subrogación. É dicir, un cambio nos datos da persoa que figura como prestataria o debedora.

2.5. Traspaso do local alugado
Unha vez obtido o visto bo da persoa arrendadora e sempre que o contrato de arrendamento o permita, pode formalizar unha subrogación do mesmo, sempre cumprindo cos prazos e requisitos nel reflectidos para estas situacións.

Nos demais caso, deberase solicitar unha cancelación do contrato en vigor e, de seguido, a formalización dun novo entre a persoa arrendadora e a nova persoa xurídica.

3. Procesos e trámites para a persoa emprendedora
Considéranse emprendedores aquelas persoas que, independentemente da súa condición de persoa física ou xurídica, desenvolven unha actividade económica produtiva (art. 3 da Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización).

3.1. Puntos de atención ao emprendedor
Os PAE defínense como oficinas pertencentes a organismos públicos e privados que se encargan de facilitar a creación de novas empresas, o inicio efectivo da súa actividade e o seu desenvolvemento, a través da prestación de servizos de información, tramitación de documentación, asesoramento, formación e apoio ao financiamento empresarial.

De feito, todos os trámites necesarios para a constitución de sociedades, o inicio efectivo dunha actividade económica e o seu exercicio por emprendedores, se poden realizar a través do PUNTO DE ATENCIÓN AO EMPRENDEDOR DO MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE.

A relación de PAE se pode consultar dende este enlace

O Punto de Atención ao Emprendedor do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo inclúe, en todo caso:

a) Toda a información e formularios necesarios para o acceso á actividade e o seu exercicio.

b) A posibilidade de presentar toda a documentación e solicitudes necesarias.

c) A posibilidade de coñecer o estado de tramitación dos procedementos en que teñan a condición de interesado e, no seu caso, recibir a correspondente notificación dos actos de trámite preceptivos e a resolución dos mesmos polo órgano administrativo competente.

d) Toda a información sobre as axudas, subvencións e outros tipos de apoio financeiro dispoñibles para a actividade económica de que se trate no Estado, Comunidades Autónomas e Entidades Locais.

e) Toda a información e formularios necesarios para o cesamento da actividade.

Os PAE teñen unha dobre misión:

Prestar servizos de información e asesoramento aos emprendedores na definición das súas iniciativas empresariais e durante os primeiros anos de actividade da empresa.

Iniciar o trámite administrativo de constitución da empresa a través do Documento Único Electrónico (DUE).

3.2. Inicio da actividade
Os trámites necesarios para o alta e inicio da actividade dos empresarios individuais e das sociedades mercantís dos emprendedores poderanse realizar mediante o Documento Único Electrónico a través dos PAE (Puntos de atención ao emprendedor).

O procedemento débese axustar ás seguintes regras:

a) Dende o Punto de Atención ao Emprendedor recolleranse no Documento Único Electrónico (DUE) todos os datos necesarios para tramitar o alta no Réxime da Seguridade Social que corresponda, a declaración censual de inicio de actividade e, no seu caso, a comunicación de apertura do centro de traballo, que se remitirán polo sistema de tramitación telemática.

b) Simultaneamente ao envío das solicitudes de alta, o sistema de tramitación telemática do CIRCE remitirá á Comunidade Autónoma a comunicación de inicio de actividade, a declaración responsable ou a solicitude de autorización ou licenza, en caso de ser esixido algún destes trámites pola Comunidade Autónoma onde o empresario vaia a establecerse.

c) Simultaneamente ao envío da comunicación de inicio da actividade ou a declaración responsable á Comunidade Autónoma, ou concedida a autorización ou licenza pola Comunidade Autónoma, o sistema de tramitación telemática do CIRCE remitirá por vía telemática, ao Concello onde o empresario vaia a establecerse, a comunicación de inicio de actividade, a declaración responsable da empresa ou a solicitude de licenza, segundo os casos (artigos 70 bis apartado 4, 84 bis e 84 ter da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e demais lexislación aplicable).

d) Enviada a comunicación de inicio de actividade ou a declaración responsable ao Concello, ou concedida a autorización ou licenza municipal, o Punto de Atención ao Emprendedor comunicará de inmediato ao empresario a finalización dos trámites necesarios para o inicio da actividade.

e) Coa solicitude de iniciación dos trámites, o empresario abonará o importe resultante da suma da totalidade das taxas que no seu caso se esixan polas autoridades competentes. O ingreso poderá realizarse mediante transferencia bancaria ou cartón de crédito ou de débito do CIRCE ás autoridades competentes.

*Nota:

Nas súas relacións coas Administracións Públicas, os emprendedores deberán identificar a súa principal actividade por referencia ao código de actividade económica que mellor a describa e coa desagregación que sexa suficiente da Clasificación Nacional de Actividades Económicas. A sectorización de actividade é única para toda a Administración.

Por este motivo, nos documentos inscritibles débense expresar os códigos correspondentes ás actividades que corresponden ao respectivo obxecto social de cada entidade inscritible. Nas contas anuais que se teñan que depositar débese identificar cal é a única actividade principal desenvolvida durante o exercicio por referencia ao correspondente código.

Finalmente, os rexistros públicos onde se depositen as contas anuais deben pór a disposición de todas as Administracións Públicas os códigos de actividade vixentes.

4. Procesos e trámites para a creación dunha sociedade
Os trámites e procesos básicos necesarios para constituír unha sociedade anónima o limitada varían lixeiramente aos descritos anteriormente, cos seguintes matices:

4.1. Trámites ante o Rexistro Mercantil Central
Solicitude e obtención de certificación negativa de denominación social.

O Rexistro Mercantil Central emite esta certificación de denominación, en virtude da cal, durante dous meses (prorrogables até un total de 15) o nome solicitado reservarase a nome da sociedade.

As certificacións poden conseguirse tamén, accedendo á páxina web do Rexistro Mercantil Central (WWW.RMC.ES).

Normalmente este trámite o xestiona directamente dende a notaría onde se vai realizar o proceso de constitución da sociedade.

4.2. Trámites coa notaría
Outorgamento da escritura pública de constitución.

Primeiramente, ante o notario debe acreditarse que se depositou o capital mínimo legalmente necesario ou se entregou o diñeiro para que constitúa o depósito a nome da sociedade.

Neste sentido, haberanse de reflectir neste acto as achegas feitas por este concepto, sexa diñeirarias (mediante a correspondente acreditación ou certificación da entidade bancaria das achegas feitas polas persoas socias) ou en especie ou non diñeirarias.

A vixencia da certificación bancaria é de 2 meses a contar desde a súa data. En tanto non transcorra o período de vixencia, a cancelación do depósito por quen o constituíu esixe a previa devolución da certificación á entidade de crédito emisora

Polo tanto, é imprescindible previamente, abrir unha conta bancaria a nome da sociedade na que se depositen as achegas diñeirarias correspondentes, deixando reflectido necesariamente o nome da persoa que faga cada achega en concepto de participación no capital da nova sociedade.

A achega tamén pode ser non diñeiraria. Neste caso, se se trata dunha Sociedade Anónima, é preciso un informe sobre as devanditas achegas emitido por un experto independente nomeado polo rexistrador mercantil. Para as sociedades limitadas non se esixe tal informe pero, con todo, as persoas socias serán solidariamente responsables, ante a sociedade e os acredores da mesma, da realidade das achegas e do valor que se lles atribuíu na escritura, quedando excluídos de tal responsabilidade as persoas socias que sometan as súas achegas á valoración pericial dun experto nomeado polo rexistrador mercantil.

A continuación, no mesmo momento, haberase de formalizar perante o notario o acto de creación da sociedade, mediante a presenza ou representación de todas as persoas que formen parte da mesma, quedando reflectido coa firma da escritura de constitución cos correspondentes pactos, condicións e estatutos que regulen o seu funcionamento.

A estas mesmas formalidades (escritura pública e inscrición en rexistro mercantil) quedan suxeitas as escrituras adicionais que de calquera forma modifiquen ou alteren o contrato primitivo da sociedade constituída.

Mencionar que, a partires da entrada en vigor do  Real Decreto 421/2015, de 29 de maio, a constitución de sociedades de responsabilidade limitada por vía telemática levará a cabo con escritura pública e estatutos tipo, mediante o chamado Documento Único Electrónico (DUE) e a través dun sistema de tramitación telemática do centro de Información e Rede de Creación de Empresas (CIRCE). Se conseguen, desta forma, prazos moi breves de outorgamento de escritura pública (12 horas hábiles) e de cualificación e inscrición no Rexistro Mercantil (6 horas hábiles).

4.3. Trámites coa Axencia Estatal da Administración Tributaria
Presentación da declaración censual de inicio de actividade e NIF provisional.

Todas as persoas e entidades incluídas no censo de empresarios, profesionais e retenedores deben declarar todas as actividades económicas que desenvolvan, así como, no seu caso, a relación dos establecementos ou locais nos que as leven a cabo, mediante a declaración censual, modelos 036 ou 037.

Esta obriga é independente de que, ademais e no seu caso, a entidade poida estar obrigada ao pago do Imposto sobre Actividades Económicas e deba presentar as correspondentes declaracións do IAE.

Acompañando ao modelo de impreso deberase entregar o chamado “acordo de vontades” que é, en definitiva, unha versión reducida e asinada en privado polas partes que van a integrar a sociedade.

A través do modelo 036, con anterioridade ao comezo das actividades (podendo presentarse en impreso ou de forma telemática), hase de presentar a solicitude do NIF provisional a nome da sociedade que se está a constituír.

A súa presentación produce os efectos propios da presentación das declaracións relativas ao comezo no exercicio das actividades económicas suxeitas ao IVE.

O proceso é o mesmo que se vía anteriormente no caso da persoa traballadora autónoma, polo que se remite a ese apartado para a súa análise.

Obtención do número de identificación fiscal (NIF) definitivo, etiquetas e tarxetas identificativas.

Posteriormente a formalización perante o notario da acta de constitución e de aprobación dos estatutos da sociedade xunto coa súa tramitación no Rexistro Mercantil, e con carácter previo á realización de calquera entrega, prestación ou adquisición de bens ou servizos, da percepción de cobros ou do abono de pagos ou da contratación de persoal laboral para o desenvolvemento da súa actividade, tense que solicitar o NIF definitivo.

Deberase realizar, en todo caso, dentro do mes seguinte á constitución da sociedade e a través da declaración censual de inicio da actividade.

O prazo para a asignación do NIF definitivo por parte da AEAT é de 10 días e deberá achegarse coa súa solicitude fotocopia da escritura de constitución e dos estatutos sociais ou documento en que os outorgantes manifesten o seu acordo de vontades para a constitución da persoa xurídica ou entidade ou outro documento que acredite situacións de cotitularidade, así como certificación da súa inscrición, cando cumpra, nun rexistro público (neste caso no rexistro mercantil que corresponda para o municipio da súa sede social).

Alta no Imposto sobre Actividades Económicas.

Esta alta tense que presentar a condición de que o suxeito pasivo non estea exento do devandito imposto (sociedades de nova creación durante os dous primeiros anos, e as que teñan un importe neto da cifra de negocios inferior a un millón de euros).

A súa presentación (co modelo 840) debe realizarse dentro do primeiro mes do inicio da actividade ou o mes de decembro inmediato anterior ao ano en que resulte obrigado a contribuír polo devandito imposto.

4.4. Trámites coa Axencia Tributaria de Galicia
Autoliquidación do Imposto de Actos Xurídicos Documentados e Transmisións Patrimoniais, modalidade de operacións societarias.

O prazo para presentar tal autoliquidación é de 30 días hábiles desde a firma da escritura de constitución. Para iso, débese achegar a seguinte documentación:

 • Modelo 600 cumprimentado, co que se autoliquida o imposto
 • Copia simple da escritura de constitución e primeira copia da mesma. Esta primeira copia devólvese selada tras a presentación da autoliquidación do imposto.

Desde o 3 de decembro de 2010 está exenta deste imposto a constitución de sociedades, que queda como feito impoñible suxeito (é dicir, que se ten que presentar obrigatoriamente), pero exento.

4.5. Trámites co Rexistro Mercantil do domicilio social
Tal e como se indicaba anteriormente, unha vez asinadas as escrituras perante o notario e liquidado o modelo 600 relativo a actos xurídicos documentados e transmisións patrimoniais.

A documentación a achegar para o dito trámite de inscrición é a seguinte:

 • Copia da escritura de constitución,
 • Modelo 600 xa autoliquidado e
 • Fotocopia da tarxeta identificativa do Número de Identificación Fiscal (NIF).

1.5.1, Particularidades da inscrición de sociedades anónimas no Rexistro Mercantil
Tal e como se mencionaba anteriormente, a sociedade anónima constitúese mediante escritura pública, que debe ser inscrita no Rexistro Mercantil, mediante a cal adquire a súa personalidade xurídica.

A inscrición da sociedade publícase no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) no que se debe consignar, ademais, os datos relativos á súa escritura de constitución.

Na escritura de constitución da sociedade débense expresar:

 • Os nomes, apelidos e idade das persoas outorgantes, se estas son persoas físicas, ou a denominación ou razón social se son persoas xurídicas e, en ambos os casos, a nacionalidade e o domicilio.
 • A vontade das persoas outorgantes de fundar unha sociedade anónima.
 • A contía en metálico, os bens ou dereitos que cada persoa socia achegar ou se obrigue a achegar, indicando o título en que o faga e o número de accións atribuídas en pago.
 • A contía total, polo menos aproximada, dos gastos de constitución, tanto dos xa satisfeitos como dos meramente previstos ata que aquela quede constituída.
 • Os estatutos que han de rexer o funcionamento da sociedade.
 • Os nomes, apelidos e idade das persoas que se encarguen inicialmente da administración e representación social, se son persoas físicas, ou a súa denominación social se son persoas xurídicas e, en ambos os casos, a súa nacionalidade e domicilio.

1.5.2. Particularidades da inscrición de sociedades de responsabilidade limitada no Rexistro Mercantil
Na inscrición primeira das sociedades de responsabilidade limitada deben constar tamén, necesariamente, as circunstancias seguintes:

 • A identidade dos socios.
 • A denominación ou razón social, coa indicación «Sociedade de Responsabilidade Limitada» ou «Sociedade Limitada» ou as súas abreviaturas «SRL» ou «SL».
 • O obxecto social.
 • A duración da sociedade e a data de comezo das operacións.
 • O domicilio da sociedade, debéndose indicar tamén o órgano competente para decidir a creación, supresión ou traslado das sucursais.
 • O capital social, expresado en euros, e o número das participacións en que se divide.
 • A achega de cada persoa socia, con expresión, no seu caso, dos datos rexistrais do obxecto da achega, o título ou concepto da achega, o valor das achegas non diñeirarias, e o número de participacións asignadas a cada unha das persoas socias.
 • A estrutura do órgano ao que se confía a administración da sociedade.
 • A forma e antelación da convocatoria da xunta e os requisitos da súa constitución, así como o modo de deliberar e adoptar os seus acordos. Se se contempla a existencia de dúas convocatorias, o quórum de asistencia establecido para a segunda debe ser inferior ao fixado para a primeira.
 • As prestacións accesorias, se se establecen.
 • Os pactos e condicións válidos limitativos da transmisión das participacións sociais, así como o dereito de adquisición por sucesión hereditaria.
 • A data de peche do exercicio social, cuxa duración non poderá exceder dun ano (a falta de previsión específica, entenderase que o exercicio social termina o 31 de decembro).
 • O prazo que, no seu caso, sinálese para o exame das contas anuais.
 • A identidade e idade das persoas que se encarguen da administración e representación social. Débese expresar na escritura e na inscrición se o nomeamento ou nomeamentos iniciais poden ser revogados polas persoas socias que representen a maioría do capital social.
 • Calquera outros pactos e condicións que as persoas socios xulguen conveniente establecer, sempre que non se opoñan ás leis, nin contradigan os principios configuradores da sociedade de responsabilidade limitada.

1.6. Branqueo de capitais
Por mor da entrada en vigor da Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo (e a súa actual redacción segundo o Real- Decreto Lei 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección dos compromisos por pensións cos traballadores, prevención do branqueo de capitais e requisitos de entrada e residencia de nacionais de países terceiros e polo que se modifica a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas) faise necesario elevar en escritura pública a declaración relativa á titularidade real das sociedades mercantís.

Esta escritura tamén faise no momento da constitución perante o notario correspondente.

En todo caso, se entende por titular real:

 • A persoa ou persoas físicas por cuxa conta se pretenda establecer unha relación de negocios ou intervir en calquera operación.
 • A persoa ou persoas físicas que en último termo posúan ou controlen, directa ou indirectamente, unha porcentaxe superior ao 25 por cento do capital ou dos dereitos de voto dunha persoa xurídica, ou que por outros medios exerzan o control, directo ou indirecto, da xestión dunha persoa xurídica. Exceptúanse as sociedades que coticen nun mercado regulado da Unión Europea ou de países terceiros equivalentes.
 • A persoa ou persoas físicas que sexan titulares ou exerzan o control do 25 por cento ou máis dos bens dun instrumento ou persoa xurídicos que administre ou distribúa fondos, ou, cando os beneficiarios estean aínda por designar, a categoría de persoas en beneficio da cal se creou ou actúa principalmente a persoa ou instrumento xurídicos.

*Nota:

En todo caso, consideraranse branqueo de capitais as seguintes actividades:

A conversión ou a transferencia de bens, a propósito de que devanditos bens proceden dunha actividade delituosa ou da participación nunha actividade delituosa, co propósito de ocultar ou encubrir a orixe ilícita dos bens ou de axudar a persoas que estean implicadas a eludir as consecuencias xurídicas dos seus actos.
A ocultación ou o encubrimento da natureza, a orixe, a localización, a disposición, o movemento ou a propiedade real de bens ou dereitos sobre bens, a propósito de que devanditos bens proceden dunha actividade delituosa ou da participación nunha actividade delituosa.
A adquisición, posesión ou utilización de bens, a propósito, no momento da recepción dos mesmos, de que proceden dunha actividade delituosa ou da participación nunha actividade delituosa.
A participación nalgunha das actividades indicadas, a asociación para cometer este tipo de actos, as tentativas de perpetralas e o feito de axudar, instigar ou aconsellar a alguén para realizalas ou facilitar a súa execución.

En consecuencia, enténdese por bens procedentes dunha actividade delituosa todo tipo de activos cuxa adquisición ou posesión teña a súa orixe nun delito, tanto materiais como inmateriais, mobles ou inmobles, tanxibles ou intangibles, así como os documentos ou instrumentos xurídicos con independencia da súa forma, incluídas a electrónica ou a dixital, que acrediten a propiedade dos devanditos activos ou un dereito sobre os mesmos, con inclusión da cota defraudada no caso dos delitos contra a Facenda Pública.

5. Procesos e trámites para constituír unha sociedade cooperativa
5.1. Constitución dunha sociedade cooperativa
Con carácter previo, as persoas promotoras da sociedade cooperativa teñen a posibilidade recoñecida por Lei de solicitar ao Rexistro Xeral de Cooperativas a cualificación previa dos seus estatutos, co fin de poder coñecer e emendar os defectos que, no seu caso, presente esta documentación social. O prazo de validez da denominación obxecto de certificación é de 6 meses prorrogables a 8, a contar desde a data da súa expedición.

A solicitude ao Rexistro Xeral débese enviar con dous exemplares do texto íntegro do proxecto de estatutos e a cualificación previa é vinculante para o Rexistro de Cooperativas e non é susceptible de recurso administrativo.

En todo caso, a constitución dunha sociedade cooperativa formalízase mediante escritura pública inscrita no Rexistro de Sociedades Cooperativas. Coa súa inscrición, a sociedade cooperativa adquire personalidade xurídica.

Segundo o tipo de cooperativa de que se trate o número mínimo de socios esixido, é diferente:

 • As sociedades cooperativas de primeiro grao deben estar integradas, por, polo menos, tres socios. Esta regra xeral que establece un mínimo de tres socios é sen prexuízo de "aqueles supostos en que por esta ou outra Lei se establezan outros mínimos". Así, por exemplo, as cooperativas de crédito requiren para a súa constitución un mínimo de 150 persoas físicas ou 5 persoas xurídicas.
 • As sociedades cooperativas de segundo grao deben estar integradas por, polo menos, dúas cooperativas. Desapareceu a esixencia de que a cooperativa de segundo grao estea integrada exclusivamente por cooperativas, admitíndose a incorporación como socios doutras persoas xurídicas e, mesmo, de certas persoas físicas: empresarios individuais e socios de traballo.

Ao outorgamento da escritura pública de constitución da sociedade cooperativa deben concorrer todos os socios promotores da sociedade, ben persoalmente ou mediante representante con poder debidamente outorgado en documento público.

O único sistema de constitución previsto e autorizado para as cooperativas é o chamado de "fundación simultánea". E, aínda que se contempla a posibilidade de solicitar a previa cualificación do proxecto de estatutos polo rexistro de cooperativas, iso non converte o procedemento de fundación en sucesivo.

5.2. A escritura pública dunha sociedade cooperativa
A escritura pública de constitución da sociedade debe ser outorgada por todos os promotores e nela débese indicar:

A identidade dos outorgantes.
A manifestación destes de que reúnen os requisitos necesarios para ser socios.
A vontade de constituír unha sociedade cooperativa e a clase de que se trate.
A acreditación polos outorgantes de subscribir a achega obrigatoria mínima ao capital social para ser socio e de desembolsala, polo menos, na proporción esixida estatutariamente. As achegas obrigatorias deben desembolsarse, polo menos, nun 25% no momento da subscrición. Neste sentido, non é suficiente coa manifestación da subscrición e desembolso, senón que é necesaria a «xustificación» de tales extremos. Deste xeito, o notario ha de esixir a constancia da realidade da subscrición e do desembolso, para o que, haberá que acreditar ante o notario, con documentos suficientes que se incorporarán á escritura de constitución, que se constituíu un depósito nunha entidade de crédito, ou ben pór a disposición do notario os fondos para que el mesmo efectúa tal depósito.
O valor asignado ás achegas non diñeirarias, facendo constar os seus datos rexistrais se existiren, con detalle das realizadas polos distintos promotores. A valoración destas achegas será fixada polo consello reitor previo informe dun ou varios expertos independentes designados polo propio órgano de administración. En todo caso, se se trata de achegas non diñeirarias iniciais utilizarase o valor que determinase o experto independente nomeado polos propios socios fundadores. Posteriormente, unha vez constituída a sociedade, o consello reitor deberá ratificar a valoración asignada.
A acreditación dos outorgantes de que o importe total das achegas desembolsadas non é inferior ao capital social mínimo establecido estatutariamente.
A identificación das persoas que, unha vez inscrita a sociedade haberán de ocupar os distintos cargos do consello reitor, o de interventor ou interventores e a declaración de que non están incursos en causa de incapacidade ou prohibición algunha para desempeñalos establecida na normativa vixente.
A declaración de que non existe outra entidade con idéntica denominación, a cuxo efecto se presentará ao notario a oportuna certificación acreditativa expedida polo Rexistro de Sociedades Cooperativas.

*Nota:

É moi relevante ter definido e acordado entre os socios:

Respecto do consello reitor: a composición, número de conselleiros e período de duración do cargo
Respecto dos interventores: o número e período de duración do cargo
Respecto do comité de recursos: o número e período de actuación

5.3. Rexistro das sociedades cooperativas
A inscrición no Rexistro de Sociedades Cooperativas é obrigatoria e constitutiva, trala cal a sociedade cooperativa adquire personalidade xurídica.

A solicitude de inscrición terá como base a escritura pública de constitución da cooperativa (que incluirá, entre outros documentos, os estatutos da sociedade e a certificación negativa de denominación social), aos que será necesario achegar:

 • A documentación que acredite a condición de socio, cando a persoa presentante non estea expresamente facultada para a solicitude de inscrición
 • O poder que acredite a representación do solicitante, no caso de que a presentación se realice por unha persoa designada ao efecto
 • A acreditación do desembolso das achegas obrigatorias
 • A ratificación da escritura de constitución cuxa data non poderá ser anterior a un mes da devandita solicitude, se a solicitude preséntase transcorridos seis meses desde o outorgamento da escritura pública.
 • A documentación acreditativa da identidade das persoas designadas nos estatutos para ocupar os distintos cargos dos órganos sociais, así como a súa aceptación

A solicitude da inscrición debe facerse no prazo dun mes desde o outorgamento da escritura de constitución. Se a solicitude se efectuase transcorridos seis meses, é necesario achegar a ratificación da constitución formalizada en documento público. Transcorridos doce meses desde o outorgamento da escritura de constitución sen que se inscribiu a sociedade habilitarase ao Rexistro para denegar a inscrición se media resolución motivada.

6. Procesos e trámites coas sociedades laborais
6.1. Cualificación como sociedade laboral
Adicionalmente aos trámites que ten que realizarse para constituír unha sociedade anónima ou de responsabilidade limitada, no caso de querer constituíla como sociedade laboral, será preciso proceder ao seu rexistro de sociedades laborais, o outorgamento da cualificación de «Sociedade Laboral».

Este rexistro no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia depende da Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.

Rexistro que serve tamén para manter o control do cumprimento dos requisitos establecidos esixidos pola normativa vixente e, no seu caso, a facultade de resolver sobre a descualificación.

A cualificación outorgada por unha autoridade competente terá plena eficacia en todo o territorio nacional, sen necesidade de que a sociedade realice ningún trámite adicional ou cumpra novos requisitos.

6.2. Momento de solicitude
Unha vez outorgada a escritura de constitución debe solicitarse a cualificación e inscrición como sociedade laboral, co obxectivo de obter a emisión do correspondente certificado acreditativo, no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais dependente da Secretaría Xeral de Emprego.

En todo caso, coa solicitude debe achegarse:

 • Copia autorizada e outra simple da escritura de constitución
 • Xustificante de pagamento de taxas por servizos administrativos.
 • Toda a información sobre a documentación necesaria e tramitación se pode obter neste enlace.

6.3. Inscrición no rexistro mercantil
Trala emisión do correspondente certificado acreditativo, será o momento de proceder a inscrición da sociedade no Rexistro Mercantil correspondente.

*Nota: 

A sociedade laboral "terá personalidade xurídica dende a súa inscrición no Rexistro Mercantil"

Este precepto debe entenderse unicamente aplicable ás sociedades laborais de nova creación e, en cambio, non ás sociedades laborais nadas a partires de sociedades anónimas ou limitadas preexistentes.

 

FONTE:

Nova Consultores